Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Брезник

ОБЩИНА БРЕЗНИК

 Брезник, ул. Елена Георгиева № 16
077512434, 077512010, 077513845
obshtina_breznik@abv.bg
 http://www.breznik.info

 

 

 

 

 

 

Община Брезник се намира на територията на Пернишка област и е разположена в западната половина на Граовското поле. Заема територия от 404 кв. км и представлява 16,9 % от територията на областта. Средната надморска височина е 750 м., а обработваемите земи 204 хил. дка.

В състава на Брезнишка община са включени 34 села, 25 махали и един град. Граничи с общините Перник, Земен, Трън, Сливница, Ковачевци, Драгоман, Божурище. Брезник се намира на 50 км. от София и на 18 км. от областния център – Перник.

Untitled collage (5)Населението на общината наброява 7531 жители и е 5,7% от населението на областта. Средната гъстота на населението в общината е 18,6 жители на кв.км., при средна гъстота за страната 69 жители на кв. км. Съотношението градско – селско население е 55% – 45 % с подчертана тенденция да намалява в селата, като в някой от тях то е до степен обезлюдяване.

Релефът в общината е разнообразен. От североизток котловината граничи с Вискяр планина, а на юг и югозапад допира с Любаш и Черна гора.

 

Средната надморска височина е 750 м. Климата е умерено континентален с изразени температурни инверсии в долините. Средната температура на най – студеният месец януари, в Брезник е – 1,7° С, а средната температура на най – топлия месец – юли е 19,6°С. Преобладаващите ветрове са от север и северозапад.

Характерни за общината природни залежи и природни дадености са червеният пясъчник, нефтошистите, желязната минерална вода.

В горното течение водите на реките преминаващи през селищата на общината / р.Конска, Романска, Светля, Бабешка и др. / са чисти. Питейното водоснабдяване се осигурява чрез язовир Красава, мрежата от групата Секирна – Брезник и местни водохващания със съответните пречиствателна станция в Брезник, система за хлориране, почистване и поддържане на каптажи и резервоари.

Относително високия брой дни със снежна покривка обуславят като сравнително достатъчни водните запаси в общината.

От 35 селища на общината 32 са водоснабдени, което представлява 91%., неводоснабдени са селата Арзан, Гоз, Озърновци. Общата дължина на водопроводната мрежа е 323711 л.м., изградена от етернитови, стоманени, поцинковани и пластмасови тръби.

Основния водоснабдителен източник е язовир за питейно водоснабдяване „Красава” с обем 3 мил.куб.м. От язовира са водоснабдени – Ноевци, Брезник, Велковци, Бегуновци, Режанци, Бабица.

 

От водоснабдителната група „Секирна – Брезник” са водоснабдени селата Долна Секирна, Бегуновци, Станьовци, Кошарево, Гигинци, Непразненци, Ноевци, Велковци. Останалите селища са водоснабдени от местни водоизточници.

На територията на община Брезник са разположени следните микроязовири – Красавски, Завалски, Брезнишки, Бегуновски, Слаковски и яз. Конска.

Размерът на горските територии е 108 900 дка и съставлява 28,6% от територията на общината. Горската растителност е представена от смесен тип гори, като най – типични дървесни видове са черен бор, бял бор, бук.

На територията на общината има един разсадник с площ 123 дка и един развъдник с площ 390 дка / Букова глава /. Най-типичните представители на фаунистичното разнообразие са: сърна, пъдпъдъци, дива свиня, създаващи условия за развитие на ловния туризъм.

Горският фонд играе важна функция в общинската икономика. Стопанската дейност в горите е свързана основно с дърводобив и съпътстващи дейности /добив на сено, горски плодове, билки /. Другата важна дейност, осъществявана в горския фонд е свързана с лесокултурни мероприятия.


Вижте по-голяма карта