Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Борово

ОБЩИНА БОРОВО

 Борово, ул. Н. Вапцаров № 1 А
081402253, 081402229, 0893352888
borovo@borovo.org
 http://www.borovo.org

 

 

 

 

 

 

 

Oбщина Борово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина. На запад и на юг граничи с общините Ценово и Бяла, а на североизток и изток с общините Иваново и Две Могили. На север достига до брега на река Дунав.

В административно отношение общината е част от област Русе, а за целите на регионалното развитие тя е включена в обхвата на Северния централен планов район. Общинският център – гр. Борово отстои на 43 км. югозападно от областния център – Русе.

Територията на общината заема площ от 245,3 км2, което е малко повече от 0,222% от територията на страната.
От общо заетата площ:
– 4,48% са населени места;
– 5,91% са пътища, водни площи;
– 15,17% е горски фонд;
– 74,44% е селскостопански фонд и др.

ScreenHunter_6406 May. 10 20.42

 

По форми на собственост територията на общината е разпределена както следва:

– собственост на юридически лица – 10,76%;
– общинска собственост – 13,17%;
– държавна собственост – 17,94%;
– частна собственост – 58,13%.

Релефът в общината е предимно равнинно-хълмист, което я прави подходяща за развитието на земеделие и изграждане на транспортна и техническа инфраструктура. Териториите в близост до реката се характеризират с ниска заливна част с високи подпочвени води и алувиално -ливадни почви / 3 – 4 м. над речното равнище /, и с надзаливна част, образувана от кредни скали, покрити с льос, с дълбоки подпочвени води и черноземни почви /над 60 м. височина /.

В общината се намира най – високата точка в Русенска област. В българската акватория на река Дунав, срещу с. Батин се намира вторият по – големина Дунавски остров – Батин.

Климатът е умереноконтинентален, характеризиращ се със студена зима /абсолютен минимум – 27⁰С/ и сухо, топло лято /абсолютен максимум +44⁰С/. Средната годишна амплитуда е около 26⁰С и е най – голямата за страната. Крайдунавската тераса е открита за североизточните ветрове, което е причина за горещите лета и студените зими. Пролетта и есента са краткотрайни.

Подземни природни богатства – Oбщина Борово е бедна на полезни изкопаеми. Стопанско значение имат само находищата на инертни материали от р. Дунав и две кариери за добив на варовиков камък.

ScreenHunter_6407 May. 10 21.00

 

Водни ресурси – На територията на общината има подземни водоизточници за питейно – битово водоснабдяване – кладенци тип “Раней” при с. Батин. Частни стопани използват за напояване собствени кладенци. Особено богат на води е районът около с. Батин, където са изградени и множество изворни чешми. През общината не преминават реки, най – близките са р. Янтра, р. Дунав и р. Баниски Лом.

Община Борово е включена в Националния списък на общините с потенциал за развитие на селски туризъм. Природно – климатичните и културно – историческите дадености на общината са предпоставка за развитието на туристическия отрасъл в местната икономика. Общината разполага с потенциал, който дава възможност за развитие на различните видове туризъм – селски, ловен, културен, риболовен, познавателен, екотуризъм и др.

В землището на Борово в началото на 90 – те години е открита тракийска гробница /по данни на археолозите от Историческия музей в Русе, на Балканския полуостров има само три такива гробници/.


Вижте по-голяма карта