Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Ямбол

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАТЕНИ ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ И ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ГР. ЯМБОЛ

ScreenHunter 4432 Ямбол, ул. Александър Стамболийски 29
04663289


 

 

 

 

 

 

 

ОП „Платени зони за паркиране” е с предмет на дейност:

– Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платените зони за паркиране.

– Управление и организацията на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Ямбол.

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПЛАТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ

Платени зони за паркиране са определени паркинги, места, райони, пътища или части от пътища за паркиране в определени часове от денонощието, за което се заплащат такси, определени с решение на Общински съвет Ямбол, в Приложение №2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

Включването на конкретни зони за платено паркиране в обсега на дейността на предприятието се извършва със заповед на кмета на общината, в рамките на определените по точка десета на дванадесето заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 13 юли 2012г. граници за кратковременно платено паркиране на улици, площадни или части от тях – публична общинска собственост само в делнични между 8:00ч. и 18:00ч. в района на Централна градска част.

ОП „Платени зони за паркиране” извършва следните дейности, произтичащи от организацията и контрола на дейността по паркиране на МПС в платените зони за паркиране:

поддържане на инфраструктурата на определените за паркиране места – преградни съоръжения, информационни табели, маркировка;

осъществява контрол върху дейността по прилагане на утвърдената организация на паркиране и таксуване на платените зони за паркиране;

осъществява контрол върху установяването на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „Синя зона”, като заплащането се осъществява чрез предварително закупуване от водача на талон, чрез касов бон, издаден от служители, обслужващи „Синя зона” или чрез SMS. Служителите, обслужващи „Синя зона”, се назначават в звено „Платени зони за паркиране”;

осъществява контрол на водачите на МПС със специален режим на движение, съгласно чл. 158 от ППЗДвП, както и МПС на специализирани екипи – при отстраняване на бедствия и аварии, които могат да паркират в „Синя зона” безплатно за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции;

контролира спазването на въведения по точка десета, т.3 на дванадесето заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 13 юли 2012г. режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ за паркиране на автомобили на финансово кредитни, административни, съдебни и други институции за обслужване на дейностите им в границите на зоната за кратковременно платено паркиране.

осъществява необходимите дейности и контрол по предоставените карти на живущите по постоянен или настоящ адрес на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно платено паркиране, за ползване на платено преференциално паркиране за два автомобила на жилище. Паркирането става в близост до постоянния или настоящия адрес, отдясно по посока на движението в сектора, ограничен от най-близките пресечни улици.

контролира паркирането на МПС, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71% и над 50% загубена трудоспособност, поради заболявания на опорно-двигателния апарат, които могат да паркират в „Синя зона” без заплащане на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, карта за паркиране, издадена от кмета на Община Ямбол при условията на чл. 99 от ЗДвП.

експлоатиране и поддържане на платените зони за паркиране;

координиране и контролиране на внедряването и поддръжката на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка и другите необходими законови средства за ефективната организация на паркиране в платените зони за паркиране;

координиране и контролиране поддържането на чистотата и реда в платените зони за паркиране;

съвместно с Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС със специализирано превозно средство до определен за целта паркинг – определен терен с решение по точка втора, т.V на четиридесет и деветото заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 3 септември 2015г., намиращ се в североизточната част от общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.33 по Кадастралната карта на града, с площ на частта 2 000кв.м. в ж.к. „Хале“, гр. Ямбол (източно от бл.№8) за място, където принудителното преместено пътно превозно средство да се предава за отговорно пазене.

организира и осъществява блокиране на колелата на неправилно паркиране МПС с техническо средство – тип „скоба” за принудително задържане и на МПС, чиито водачи не са заплатили таксата за платено паркиране;

Службата за контрол при Община Ямбол може да извършва преместване на паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато:

ППС е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство;

ППС създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.

организира таксуването на водачите за поставяне и отстраняване на скобите по цени, определени с решение на Общински съвет Ямбол, в Приложение №2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол;

при освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство таксува водачите за разходите по отстраняването (преместването на ППС), транспортирането и освобождаването по цени, определени от Общински съвет – Ямбол;

ОБЩИНА ЯМБОЛ

Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
046681110, 046662247
obsv@yambol.bg
http://yambol.bg/

 

 

 

 

 

 

 

Ямбол е град – община и административен център на Ямболска област. Разположен е върху територия от 91 кв. км. на двата бряга на река Тунджа. Намира се на 93 км. от Черно море и южно от магистралата София – Бургас. Релефът е равнинно – хълмист с надморска височина 100 – 150 м.

Преобладаващият релеф в областта е равнинен като се срещат частично и хълмисти територии – Свети Илийските, Манастирските възвишения (връх Градище – 600 м.), Бакаджиците ( връх Асанбаир – 515 м.), разположените в южната част на областта, по границата с Република Турция – Дервентски възвишения ( връх Гюргенбаир – 555 м.) и части от Странджа. Град Ямбол има надморска височина 134м.

ScreenHunter_7608 May. 15 17.27

 

Според регулационните граници на града, общата му площ е 14,000 дка.
Според градостройството разпределението на площите е:
– застроена площ 8,510 дка;
– улици и тротоари 1,420 дка;
– водоеми 1,250 дка;
– обработваеми земи 1,300 дка;
– зелени площи 1,520 дка;
Общата площ на общинските земеделски земи извън регулацията е 11,253 дка.

По своите климатични фактори районът принадлежи към климатичния район на Източна България от Преходно – континенталната климатична подобласт на Европейско – континенталната климатична област. Районът се характеризира с добра за България (233 часа) годишна продължителност на слънчевото греене при нормална (1550 – 1600 часа) продължителност на слънчевото греене за температура на въздуха над 10°С.

Сумарната годишна слънчева радиация е също висока 5600 MJ/m2, при сумарна слънчева радиация за периода при температура на въздуха над 10°С е 4400 МJ/ m2. Облачността е един от главните компоненти на климата. Облачността има максимум през зимните месеци ( сребърен бал 7.1 ), което намалява притока на топлина към земната повърхност в този район с около 70%. Георграфската ширина и надморската височина, на която е разположен града, определят неголямата разлика в топлинно отношение между основните сезони – зима и лято.

ScreenHunter_7609 May. 15 17.32

 

Районът се характеризира със сравнително мека зима, като средномесечните януарски температури са 0,2°С и горещо лято със средномесечна температура за м.юли – 23.2°С. Средната годишна максимална температура е 17,9°С, а средната годишна минимална – 6,4°С. Средногодишната месечна температура е 12.0°С.

Пролетта настъпва рано – края на февруари, начолото на март, със средна температура задържаща се над 0,5°С ( средни минимални и максимални температури за април + 5,1°С + 17,9°С ). Есента е сравнително по – топла. Първите есенни мразове са към края на октомври или в началото на ноември. Средните минимални и максимални температури за ноември са + 3,7°С ±12,4°С. Продължителността на периода с температура над 5°С е около 270 дни.

Един от най – важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е скоростта на вятъра и честотата на случаите на тихо време и със скорост под 1 m/s. Районът се намира в област с ниска – 30% повторяемост на тихо време и вятър под 1 m/s. Това са добри условия за разсейване на атмосферните замърсители за България. През цялата година преобладава вятърът, духащ от североизточната четвърт на хоризонта ( NE 30,3%, при тихо време 31,3% ). Най – голяма е скоростта му през зимните месеци – 6,8 м/сек.

ScreenHunter_7614 May. 15 17.39

 

Водните запаси в областта са ограничени. През областта тече четвъртата в България по големина река – Тунджа. Нейни по-големи притоци са Мочурица, Поповска, Калница. В режима на река Тунджа и притоците й се формира обща многоводна фаза от ноември до април, през която протичат 80-90% от годишния обем от оттока.

Минерални извори има край с.Стефан Караджово, гр. Стралджа и с. Правдино. Лечебните качества на водата край с. Стефан Караджово са близки до тези на „Карлови вари „- Чехия и на „Кисловодск “ – Русия. Качествата и дебитът й позволяват развитието на балнеоложки туризъм.

На територията на областта има разкрити две термални находища. Едното е край с. Стефан Караджово, където са каптирани извори на минерална вода с дебит 13 л./сек. Водата е с хидрокарбонатна ( калциево – магнезиева ) минерализация. Там има построен балнеосанаториум още през 1978 година, с капацитет 240 легла. В съседство с него е построена и поликлиника, която разполага с различни кабинети за диагностика и лечение. В момента базата не се използва.


Вижте по-голяма картаScreenHunter_7597-May.-15-17.14