Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Червен бряг

Дейност общински социални услуги – ДСП – гр. Червен бряг

ScreenHunter-4462  гр. Червен бряг, ул. Хан Кубрат 11
 0659/9-98-15
 dsp-chervenbreg@asp.government.bg
 

 

 

 

 

 

 

Социалното подпомагане включва дейности по предоставяне на: социални помощи за лица и семейства; семейни помощи за деца; помощи за ветерани от войните и подкрепа на хората с трайни увреждания. Чрез осъществяването на дейностите по социалното подпомагане се развива и укрепва обществената солидарност. Социални Помощи Обществените отношения, свързани с правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи е уредено в Закона за социално подпомагане.

Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.

От правото на социални помощи се ползват и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.

Социалните помощи са: месечни, целеви и еднократни.

Отпускат се след преценка на: доходите на лицето или семейството; имущественото състояние; семейното положение; здравословното състояние; трудовата и учебната заетост; възрастта; други констатирани обстоятелства.

Семейни Помощи

Условията за отпускане на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца са регламентирани в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане.

Семейните помощи са средства в пари или в натура, които подкрепят семейства с ниски доходи за отглеждането на техните деца.

Размерите на помощите за деца се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се финансират изцяло от държавния бюджет. Отпускат се от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, в зависимост от семейния статус, въз основа на подадено заявление-декларация по образец с приложени съответни нормативно регламентирани документи, удостоверяващи необходимите обстоятелства за право на конкретната помощ.

За отпускане на всяка семейна помощ за деца са въведени специфични критерии съобразно нейната насоченост, като за някои помощи се прилага и доходен критерий.

За деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини, близки или в приемни семейства, семейни помощи се предоставят независимо от доходите на семейството.

Подкрепа на хората с увреждания

Агенция за социално подпомагане изпълнява държавната политика по социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, насърчавайки равните възможности и недопускайки дискриминация.

Предоставянето на финансова подкрепа има за цел да създаде условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и за упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства

Закрила на Детето

‘Закрила на детето’ е система от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете. Агенцията за социално подпомагане (АСП) реализира дейности и мерки в сферата на защита правата и интересите на децата като създава подкрепяща среда и условия за насърчаване на социалното включване без оглед пол, религия, възраст, увреждане и/или други дискриминационни елементи. По отношение на децата, които са в зависима позиция спрямо възрастните, тъй като се нуждаят от техните грижи, закрила, обич и сигурност, нормативната уредба гарантира правата им на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за тяхното физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Израстването на децата в благоприятна и спокойна среда, гарантиране на техните права ще допринесе за пълноценното им личностно развитие и израстване, за формиране на морални качества и ценности.

Ролята на АСП

ДСП като орган по закрила на детето, осъществяващ текущата и практическа дейност по закрила на детето в общината чрез ОЗД, са структури на АСП

 

 

 

Кметства Община Червен бряг

гр. Червен бряг

+ 359 659 927 08д-р Цветан Костадиновmunicipality@chervenbryag.bgгр. Червен брягПонеделник и Сряда от 16:30

гр. Койнаре

06573/ 24 00Денислав Диновkojnare@chervenbryag.bgгр. КойнареВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Бресте

06577/ 22 10Християн Херувимовbrestre@chervenbryag.bgс. БрестеВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.
с. Глава

06359/22 85Ангел Спасовglava@chervenbryag.bgс. ГлаваВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Горник

06591/22 35Момчил Митовgornik@chervenbryag.bgс. ГорникВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Девенци

06570/22 35Галин Янчевdeventsi@chervenbryag.bgс. ДевенциВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Лепица

06571/22 35Йордан Йордановlepitsa@chervenbryag.bgс. ЛепицаВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Радомирци

06576/23 66Петьо Йотовradomirtsi@chervenbryag.bgс. РадомирциВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Ракита

0659/27123Михаил Мирчевrakita@chervenbryag.bgс. РакитаВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Реселец

06578/2259Полина Крачуноваreselets@chervenbryag.bgс. РеселецВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Рупци

06579/23 20Пламен Витковruptsi@chervenbryag.bgс. РупциВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Сухаче

06572/23 25Христинка Димитроваsuhache@chervenbryag.bgс. СухачеВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Телиш

06575/22 22Нели Даковаtelish@chervenbryag.bgс. ТелишВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

с. Чомаковци

06574/22 88Димчо Бешовишкиchomakovtsi@chervenbryag.bgс. ЧомаковциВсеки делничен ден 08:00 – 17:00 ч.

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Червен бряг, ул. Антим I № 1
065992708
municipality@chervenbryag.bg
http://chervenbryag.bg

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

Лични данни:
Роден на 24 декември 1967 г.
Образование:
Висше магистър – „Медицина“
Висше магистър – „Икономика“
Професионален опит:
Практикувал специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ над 17 години в различни болнични заведения.
От 2012-2017 г. е бил управител на „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД.
Семейно положение: Семеен
Приемен ден на Кмета на Община Червен бряг
Приемният ден на Кмета на Община Червен бряг е всеки делничен ден от 16:30
Записването за приемен ден се извършва предварително на тел. + 359 659 927 08 всеки делничен ден до 14:00 часа.
Желателно е при записването гражданите да съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.
Кметът на Община Червен бряг може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на заместник-кмет и да насочи гражданина за среща със съответния заместник-кмет или директор на дирекция/началник на отдел.

 

Община Червен бряг се намира в област Плевен и е втората по големина в областта. Граничи с общините: Луковит, Долни Дъбник, Роман, Искър, Кнежа и Бяла Слатина.

Untitled collage (8)Град Червен бряг е център на общината, която обхваща територия от 485 кв. км. площ. Застроената площ за общинския център е 459.9 хa. Уличната мрежа в гр. Червен бряг е 38.97 км.

Общината включва четиринадесет селища, в това число два града и дванадесет села: гр. Червен бряг гр. Койнаре, с. Горник, с. Бресте, с. Глава, с. Лепица, с. Девенци, с. Радомирци, с. Реселец, с. Ракита, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш и с. Чомаковци с общо население от 36185 души.

Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега.

Пътищата, които кръстосват този район, се събират в гр. Червен бряг – най – близка и удобна гара на централната железопътна линия София – Варна и свързват Тетевенския, Луковитския, Оряховския, Белослатинския и Ботевградския край.

Основната производствена дейност на предприятията, намиращи се на територията на общината, е в областта на военната промишленост, машиностроенето, трикотажната индустрия и хранително – вкусовата промишленост. Природните и климатични условия оказват положително влияние върху развитието на селското и горското стопанство.

Общината разполага с 485 785 дка. земеделска земя, от които 259 460 дка. обработваема, 16 567 дка. трайни насаждения и 66 948 дка. горски фонд.

Земеделските земи се обработват от 12 земеделски кооперации, 3 частни сдружения, 18 арендатори и от частни стопани. Приоритетно се явява растениевъдството, като най – голям е делът на зърнените култури.

Природни богатства – кариерни материали ( баластра, чакъл, пясък и др.).
На територията на общината има 37 защитени природни местности.
– Тектонски гребен Калето в землището на село Реселец;
– Хайдушка пещера в местността Скока при село Девенци;
– Скален мост Седларката в местността Езерото в землището на село Ракита;
– Скални образувания Куклите в местността Улея в землището на село Реселец;
– Водопад Скока в землището на село Реселец.

На територията на общината функционират 15 читалища, които скромно и неотменно служат просветителско дело.

История на община Червен бряг

Населен преди повече от 7000 години, червенобрежкият регион е бил оживен център на живот и търговска дейност. През годините траки, римляни, гърци и българи са наричали тези земи свой дом.

Неолитните селища на Телиш, тракийските поселения в Чомаковци и Пипра, Зентокурту, римските градове при Реселец и Чомаковци, пътищата, мостовете, византийските крепости и пр., и пр. – едно минало, което придава уникалния дух на селищата от червенобрежко, които днес са една пъстра плетеница от минало, настояще и бъдеще, смесила по омаен начин красотите на Балкана и равнината.

Град Червен бряг носи името на село Червен бряг, намиращо се на 3 км от града (днес Пети квартал).

Село Червен бряг и неговата махала Добролък са стари средновековни селища, регистрирани в турски документи от 1431 година като едно от трите села в състава на зиамета Реселец.

През ХVІ в. съществуването на селището е документирано в регистрите за войнуци към кааза Нийболу (Никопол) под същото име – село Червен бряг. То се намирало в м. „Езерото“, на 1 км южно от града, където и до днес се прави оброк на Св. Илия.

Възникнал на гола поляна преди 105 години, на 3 км от село Червен брег, от първите дни на своето съществуване сегашният град се нарича и живее като гарово селище.

Само 30-тина години след като спира първият влак на гара Червен бряг (1 септември 1899 г.) на картата на Царство България се обозначава най-младият град – Червен бряг (26 юни 1929 г.).

На територията на общината има много категоризирани исторически обекти – паметници на културата от местно значение:

паметни плочи – 98;
археологически обекти – 131;
архитектурно-скулптурни паметници – 35.
Местоположение на община Червен бряг

Община Червен бряг се намира в област Плевен и е втората по големина в областта. Граничи с общините: Луковит, Роман, Долни Дъбник, Искър, Кнежа и Бяла Слатина.

Град Червен бряг е център на общината, която обхваща територия от 485 кв. км площ. Общината включва четиринадесет селища, в това число два града и дванадесет села: гр. Червен бряг гр. Койнаре, с. Бресте, с. Горник, с. Глава, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш, с. Чомаковци.

Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега.

Пътищата, които кръстосват този район, се събират в гр. Червен бряг – най-близка и удобна гара на централната железопътна линия София-Варна и свързват Тетевенския, Луковитския, Оряховския, Белослатинския и Ботевградския край.

Герб на община Червен бряг

Герб на град Червен бряг – Гербът на град Червен бряг изразява неговата идентичност и връзката на традиции, минало и настояще.

Гербът на град Червен бряг представлява щит, който е художествено изображение на фактите, символизиращи характера на развитието му: ж.п. възел, мелнична промишленост, текстилна промишленост, селско стопанство, машиностроене.

Символите се преливат от настоящето, в лицето на младото поколение, към бъдещето с обединяваща лента н надпис : „ЧЕРВЕН БРЯГ”.