Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Хисаря

ОБЩИНА ХИСАРЯ

Хисаря, бул. Генерал Гурко 14
033762034, 033762180
obshtina@hisar.bg, obhisar@hisar.bg
http://www.hisar.bg

 

 

 

 

 

 

525510_349975045052398_1070685075_n1Община Хисаря се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Пловдив. Общината има 12 населени места с общо население 12 600 жители (01.02.11 г.). Общата площ на община Хисаря е 549 кв. км., от които 206 кв. км. са горски фонд и 13 кв.км. населено място. Останалата площ е главно селскостопански фонд.

Средната надморска височина на района е 300 метра над морското равнище. Релефът на района е формиран от южните слонове на Същинска Средна гора. Най – високите върхове в близост до Хисаря са в Богдан /1 604 м / и в. Алексица /1 530 м/. Същинска Средна гора, която заема най – високия дял на планината се отличава със заоблено и плоско било. Докато на север се спускат стръмни склонове, обрасли с гори, то южните са по – полегати и постепенно прехождат в Маришката низина.

Ядрото на Същинска Средна гора е изградено от средногорски гранит. Високометаморфната кристалинна серия на Средна гора е представена от гранитен батолит, вложен предимно в гнайси и амфиболити. Сепонски варовици, мергелни вулканити представят кредата, която има много по – голямо разпространение по южните склонове на Средна гора. Тракийската низина има разнороден строеж. Най – отдолу се откроява кристалинната основа, която е неравномерно потънала и покрита с по – млади наслаги.

ScreenHunter_7526 May. 15 14.17

 

Транспортната обвързаност на Общината с националната мрежа се определя от близостта на автомагистрала Тракия, подбалканската автомагистрала и жп отклонението от линията Пловдив – Карлово. През териториалната единица преминават предимно пътища от ІІ, ІІІ и ІV клас, осъществяващи междуселищните връзки в общината и съседните общини – Карлово, Стрелча, Калояново и Съединение.

На територията на Общината няма свлачища и срутища. Ерозията е застъпена частично сред южните склонове на Средна гора. Карст не се среща. Повсеместни детайлни проучвания за установяване на физико – механичните показатели на почвите не са извършвани. Районът е беден на рудни, нерудни и инертни материали.

Община Хисар попада в преходно – континенталната климатична област на България, обхващаща Подбалканските полета, Горнотракийската низина, котловинните полета по средното течение на р. Струма и най – източните части на Северна България, без Черноморското крайбрежие. Най – съществена особеност на климата е преходният му характер, като в едни години има превес субтропичното влияние на Средиземноморието, а в други – средноевропейският континентален климат.

Водите в Хисаря са слабо минерализирани –170 до 275 мг/л. Преобладаващо е съдържанието на хидрокарбонати и натрий.Използват се за питейно лечение на бъбречни и урологични , на чернодробно – жлъчни и стомашно – чревни заболявания. Използването на водите за къпане създава възможност за външно въздействие върху заболявания на опорно-двигателния апарат, на гинекологичните заболявания, обмяната на веществата и ендокринната система.

ScreenHunter_7527 May. 15 14.20

Радиоактивността на минералната вода, особено на каптаж Момина баня, на сондажи № 1 и № 5, дава възможност за провеждане на радонови инхалации. Минералната вода в с. Красново е слабо минерализирана – 354 мг./л., хидрокарбонатно – сулфатно натриева, с 3 – 4 мг./л. флуор. Приложението на водата е за лечение на опорно – двигателния апарат, периферната нервна система, на вътрешните органи, бъбречно-урологични, стомашно – чревни, гинекологични и кожни заболявания. Минералната вода от находището в с. Старо Железаре се използва само за пиене.

Зимата е топла и мека. За това оказват влияние въздушни маси, които нахлуват от юг и се задържат от старопланинския масив и ридовете на Средна гора. Снежната покривка се задържа средно 27 дни в годината и е със средна дебелина 5 см. Лятото е продължително и приятно. През месеците юли и август влажността е ниска, а ветровете са слаби. Средната годишна температура на въздуха е 11.5 градуса С. Средна лятна температура 21.4 градуса С, а средна зимна температура 1.1 градуса С. Минималните януарски температури са -10 градуса С, -11 градуса С. Абсолютната максимална температура за Хисаря е 39,6 градуса С.

Поради дъждовната сянка на планините Средна гора и Стара планина, средните годишни валежи са малко и възлизат на 500 л/кв м. Характерни са 2 валежни максимума – юнски, поради континенталното влияние и ноемврийски, поради средиземноморското климатично влияние. Площта на горите на територията на Община Хисар е 202 кв. км. Преобладават следните дървесни видове: бял бор, габър, черен бор, дугласка ела, зимен дъб, благун, смърч бук, келяв габър, акация, смърч, бук, келяв габър, акация, космат дъб, цер и други широколистни видове.

Хисаря е туристическия център на общината.

Известен с минералната си вода още от дълбока древност, градът предлагат много възможности за почивка, лечение и развлечения. В община Хисаря се развиват следните видове туризъм:
– балнеотуризъм – на базата на минералните извори в град Хисаря и село Красново са построени много балнеоцентрове и санаториуми.

ScreenHunter_7532 May. 15 14.28Провеждат се лечебни процедури при редица заболявания. В новите хотели се предлагат и спа – процедури за релакс и удоволствие – таласотерапия, ароматерапия, фитотерапия,  източни и класически масажи, музикотерапия и други. Лечебният ефект на хисарската минерална вода е научно доказан.

– конгресен туризъм – в Хисаря има много добри условия за конгреси, семинари и делови срещи. В големите хотели има оборудвани зали с модерна техника, предлагат се допълнителни услуги и високо качество на обслужването. Организират се съпътстващи спортни и развлекателни програми.
– еко –  и пешеходен туризъм – около Хисаря и в селата, разположени в подножието на Средна гора има добри възможности за леки пешеходни преходи, наблюдения на птици, диви животни и защитени растителни видове в естествената им среда. Хижите са подходящи за еко-семинари и “горски училища”.
– селски туризъм – в малките села в подножието на Средна гора има стари къщи, запазени традиции и богата история. Анимационните програми на Информационния туристически център предлагат запознаване с бита и обичаите на местното население; изучаване на традиционни занаяти, народни танци и българска кухня; участие в домашните задължения на стопаните; дегустации на домашни вина.
– ловен туризъм – общината има идеални условия за лов и риболов – 4 ловни полета с разнообразен дивеч и десетки чисти и зарибени язовири. Ловното дружество разполага с техника и водачи.

 


Вижте по-голяма карта