Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Сухиндол

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Сухиндол, ул. Росица № 106
061362912, 061055999
obsuhindol@b-trust.org
http://www.suhindol.bg

 

 

 

 

 

 

suhindolОбщина Сухиндол се явява преходна между Дунавската равнина и Предбалкана. Разположена е в централната част на Северна България и заема западната част на област Велико Търново. Общинският център Сухиндол се намира на 52 км. западно от Велико Търново. Градът се намира на 117 км. от Българо – Румънската граница, както и на 30 км. от първостепенния шосеен път София – Севлиево – Велико Търново – Варна.

Географското положение на община Сухиндол определя до голяма степен нейното бъдещо икономическо, социално и културно развитие. Общината разполага с възможности за бърз достъп до земен и въздушен транспорт, което би допринесло за развитието на успешни устойчиви регионални и международни партньорства. Близостта на Общината до Румъния дава възможност за създаване на сътрудничество на ниво местни власти, бизнес, неправителствен сектор.

 

Населението на Общината наброява около 3 105 души, в община Сухиндол няма населени места, които да са обезлюдени, въпреки че територията не е гъсто населена. Средната гъстота е 20 д/ кв.км. Територията на община Сухиндол спада към Предбалканския физикогеографски район, характеризиращ се с ниски хълмисти ридове. Средната надморска височина е 300 – 400 м.

Най – високата точка в границите на Общината е връх Сухиндолски връх с 482 м. надморска височина. Най – ниските райони на територията са разположени по долината на р. Росица и имат надморска височина 130 – 150 м. Високите части на района са изградени върху карстови варовити скали, а в терасата на р. Росица преобладават речни наслаги ( алувий ).

От водните обекти на територията на Общината с най – голямо значение е язовир Александър Стамболийски с обем 220 милиона кубически метра вода и водна площ 10 000 дка. Язовирът осигурява вода за напояване, както и спомага работата на две водно – електрически централи. В землището на Сухиндол и с. Горско Калугерово има по един микроязовир. По своите климатични особености общината принадлежи към Средния или Могилен район на Дунавската хълмиста равнина, който пък е част от умереноконтиненталната Европейска климатична област.

Тя се характеризира с горещо и сравнително сухо лято, и студена зима. Климатичните особености на района като цяло благоприятстват за развитието на различна стопанска дейност. Те оказват благоприятно въздействие за развитието на селското стопанство и най – вече по отношение на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде.

 

Част от територията на общината попада в севернобългарската горска степна зона, а останалата в полупланинска зона. Заради това разположение, преобладаващите почвени типове са: тъмносивите горски почви, излужените черноземи, светлосивите горски почви, планинските кафяви горски почви, слабоглинестите рендзини ( които са типични лозарски почви за производство на качествени вина ), алувиални и делувиални ливадни почви по поречието на река Росица (изключително благоприятни за отглеждане на овощни ( ябълки ) видове, вкореняване на облагородени лози и зеленчукови култури) и други почви.

Основните почвени типа в района са шест. В обработваемите земи мощността на хумусния хоризонт се движи средно на 30 – 40 см дълбочина, което определя и високия процент продуктивност на почвата. Обработваемата земя в община Сухиндол е 60 200 дка. Условията в района са подходящи за отглеждане на зеленчуци, лозови насаждения и зърнени култури. Природно – климатичните условия в региона благоприятстват производството главно на лозови насаждения от винени и десертни сортове.

Животновъдството се развива предимно в частния сектор, в стопанства с малък брой животни, което не позволява ефективно въвеждане на високопроизводителна механизация и автоматизация на отглеждането. Природните дадености и климатични условия в община Сухиндол са предпоставки за развитието на различни видове туризъм. Най – вече потенциалът на района позволява развитие на селски, еко и винен туризъм.

На територията на община Сухиндол функционират целодневна детска градина Соня, детска ясла Осми Март, средно общообразователно училище Св. Климент Охридски с профилирани паралелки – Електромонтьор на електрически машини и апарати, Лозаро – винарство, Производство на алкохолни и безалкохолни напитки.

 

Културни институции на територията на община Сухиндол са народните читалища, които възраждат, съхраняват и създават условия за битуването на българските национални традиции в живота, особено на младото поколение. В тях е съсредоточен цялостният културен живот на селищата: библиотечно дело, любителско художествено творчество и всички дейности по съхраняване и разпространение на националното ни културно богатство.

На 14 февруари всяка година традиционно се отбелязва празника Трифон Зарезан, свързан с лозарството и винопроизводството, тъй като Сухиндол е винарски край. Празнува се с атрактивен ритуал, зарязване и манифестация. Денят е обявен за празник на общината, това е единственото място в България, където 14 февруари се почита по този начин.

История

Първите данни за съществуването на населено място по земите на днешния Сухиндол датират от епохата на Неолита, според археолозите от великотърновския исторически музей.

suhindol1Сухиндол се оформя като лозаро-винарско средище още през древността, свидетелство за което е откритата по тези земи /местността Сопот/ плоча от началото на нашето хилядолетие, на която са изобразени Херакъл и Дионис като измежду постоянните атрибути на Дионис присъстват и гроздове, увити около главата му.

За първи път писмен белег за съществуването и названието на селището се среща в един турски регистър от края на 15в., където името му е записано „СУХЕНДОЛ”.

Известният австрийски етнограф, художник и пътешественик Феликс Каниц посещава Сухиндол през 1871г. като го нарича „СЮШЮНДОЛ”; „СЮГЮНДОЛ”; „ЗЮЧЮНДОЛ”; „ЮЧЧЮНДОЛ” и „СУХИНДОЛ”.

Опит за обяснение на произхода на името прави ученият Никола Мънков, търсейки етимологията му в сухия дол, разделящ селото на две. Името претърпява много морфологични и словообразувателни промени, докато се получи формата „СУХИНДОЛ”.

Данните за образованието и културата по тези земи датират от далечната 1770г., тогава е открито килийното училище.

През 1870г. са открити училище за възрастни и светско училище. През същата година белочерковския учител Васил Неделчев основава в селото читалище, което Отец Матей Преображенски – Миткалото кръщава „ТРЕЗВЕНОСТ”.

През 30-те години на 20в. В читалищния салон се играят много пиеси и оперети, а след края на Втората Световна война до обявяването на Сухиндол за град /декември 1970г./ местната библиотека е най-голямата селска читалищна библиотека в страната.

Околна среда

На територията на община Сухиндол няма производства, постоянно изхвърлящи органични вредни емисионни потоци в атмосферния въздух и в почвите. Ето защо в екологично отношение община Сухиндол е една от сравнително най-съхранените общини не само в обхвата на Великотърновска област, но и в рамките на страната.

Всички населени места от общината са обхванати от системата за организирано сметосъбиране. То се извършва с контейнери тип „Бобър“. Извозва се до регионалното депо в гр.Севлиево.

 


Вижте по-голяма карта