Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

София

АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

София
0898526479
info@bglanguageteachers.org
 http://bglanguageteachers.org

 

 

 

 

 

 

 

За нас

През юли 2020 г. в София бе учредена Асоциация на преподавателите по български език като чужд. Тя е независима, доброволна обществена организация със седалище в София, учредена съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията ще осъществява дейност за подпомагане обучението по български език като чужд и за утвърждаване на неговата роля за изграждане на основни ценности, свързани с достиженията на българската и на световната култура.

Кои сме ние

АПБЕЧ има за цел да съдейства за запазване и развитие ролята на българския език като чужд, за популяризирането на добрите методически практики в обучението по български език като чужд и за формиране на основна комуникативна компетентност.

Създаването й бе продиктувано от обективни предпоставки и належащи нужди. През последните години по много причини (лични, професионални, обучение, бизнес, комуникация и др.) се разпространява и увеличава обучението на български език за чужденци. Български език се преподава на много обучаеми:

– както у нас – в университети, училища, школи, икономически и административни организации, частни фирми, Български Червен кръст, Каритас София и други неправителствени организации,

– а също и за бежанци, мигранти, деца на бежанци и мигранти, и др.,

– така и в чужбина – в университети, лекторати, културни центрове, дружества за приятелство, частни школи и др.,

– и не на последно място – сред разрастващите се български диаспори в чужбина, за деца на български емигранти и др.

Тези разностранни дейности имат нужда от цялостна и последователна координация и контакти между всички участници и звена, ангажирани в това обучение.

140660600_130197265611097_7522980320331082964_o

Мисия

Наред с другите разнообразни дейности, специално място в дейността на Асоциацията заема преподавателят по български език като чужд. Асоциацията работи за издигането на професионалния му статут и експертиза, както и за самостоятелната му квалификация чрез различни форми.

АПБЕЧ се стреми да представлява цялата преподавателска колегия пред държавните институции и да бъде коректив при осъществяване на държавната политика за развитие на обучението по български език като чужд. Тя инициира и участва в диалог с институциите и обществото по актуални проблеми на образованието и обучението по български език като чужд.

Визия

АПБЕЧ работи за постигането на своите цели в няколко насоки:

съдействие за професионалното развитие на преподавателите по БЕЧ;

•развитие на образователна, изследователска и издателска дейност;

•разработване и участие в образователни проекти, самостоятелно или съвместно с други организации от страната и чужбина;

•сътрудничество с национални и международни организации със сходни интереси, включително и с българските културни институти в чужбина;

•организиране на методически семинари, курсове, школи, дискусии и обмяна на опит по актуални проблеми на образованието по български език като чужд;

•разпространение на добри образователни практики и на професионална информация.

•разработване на становища по актуални проблеми на обучението по български език като чужд и огласяването им през или пред отговарящите държавни институции и др.

 

Управителен съвет

Асоциацията се управлява от Управителен съвет, който се състои от 7 души – членове на сдружението. Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет.

Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, разработва и предлага насоки за развитието на Асоциацията.

Състав на УС

Галина Куртева – председател
Владислав Дамянов – заместник-председател
Бонка Василева – секретар
Радост Събева
Петя Несторова
Светла Георгиева
Надя Кръстева

МЕЖДУНАРОДНО СЛУЖЕНИЕ-БЛАГОВЕСТИЕ И СЛУЖЕНЕ НА СВЯТИЯ ДУХ

София, кв. Редута, ул. Асенова крепост 4а
0888799608
ivan.gmhs@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Религиозна организация.

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА – БАН

София, бул. Цариградско шосе 72
028750077
director@ie.bas.bg
 http://www.ie-bas.org

 

 

 

 

 

 

ЗА ИНСТИТУТА ПО ЕЛЕКТРОНИКА „АКАД. ЕМИЛ ДЖАКОВ“

Като звено от Българската академия на науките (БАН), Институтът по електроника извършва научна дейност с цел придобиване, натрупване и разпространение на знания и техники в областта на неговите приоритетни изследователски направления, като по този начин допринася за духовното и материално обогатяване на Българския народ и за разширяване на националните и световни научни хоризонти.

Институтът „Акад. Емил Джаков“ към Българската академия на науките е основан през 1963 г. като държавна организация с нестопанска цел, провеждаща научни изследвания и образователна дейност, както и разпространение на научни знания в областите на Физичната електроника, Фотониката и Квантовата електроника и Радиофизиката. Много бързо институтът се превърна във водеща научна институция в споменатите области в Българската академия на науките и в цялата страна.

През няколкото десетилетия на своята история, дейностите на института обхванаха и бързо развиващи се области на приложната физика и инженерство, като разработване, третиране и анализ на високо технологични материали, нанонауки и нанотехнологии, наноелектроника, оптоелектроника, квантова оптика, мониторинг на околната среда, биомедицинска фотоника.

Основни изследователски направления:

Изследванията по физична електроника са съсредоточени върху генерирането и управлението на електронни и йонни снопове, в частност, взаимодействието им с веществото. Разработват се нови методи, теоретични модели, експериментално и промишлено оборудване за модифициране на повърхности, отлагане и характеризиране на тънки слоеве, вакуумно топене и заваряване на метали посредством интензивни електронни снопове. Изучава се физическата основа на технологиите за получаване на наноразмерни структури с помощта на електронни и йонни снопове. Провеждат се компютърно симулиране и експериментално изследване на електронна и йонна литография на суб-микронни и наноелектронни структури. Изследват се възможностите за създаване на наноматериали и наноелектронни елементи при използването на свръхпроводящи и полимерни слоеве, както и на експериментални устройства на тяхна основа. Друга област на изследвания е изучаването на фундаментални свойства на газове и плазма на благородни газове и метални пари, възстановяване на сеченията на взаимодействие електрон-молекула, моделирането на бинарни взаимодействия в молекулярни газове с цел приложения в промишлеността, екологията и спектроскопията; изследване на дъгова плазма и създаване на плазмотрони за технологични приложения; плазмено асистирано формиране на тънки слоеве и покрития и реализация на плазмохимични процеси.
Научните търсения по фотоника и квантова електроника включват: експериментални и теоретични изследвания на взаимодействието на къси и свръхкъси лазерни импулси с веществото; нови технологии, основани на оптика в близко поле, плазмоника и наноструктуриране, лазерно отлагане и третиране на активни и пасивни оптични и магнитни тънки слоеве; електромагнитно стимулирана прозрачност и поглъщане в алкални атоми с оглед на приложения в метрологията; изследване и разработване на комплексни лазерни системи за модифициране и анализ на полупроводникови и свръхпроводящи материали; теоретични и експериментални изследвания на нелинейни оптични явления; биомедицинска фотоника.

Изследванията в областта на радиофизиката са съсредоточени върху взаимодействието на електромагнитни вълни в оптичната и микровълновата области; дистанционно лазерно сондиране и наблюдение на атмосферата, микровълново радиометрично изследване на почвената влага; методи за детектиране, усилване и обработка на сигнали с цел извличане и интерпретиране на информация; проектиране на микровълнови устройства за приложения в радари и комуникационни системи; нелинейни процеси в среди, използвани за оптични комуникации.

В института „Акад. Емил Джаков“ към Българската академия на науките са създадени първите български лазер, плазмотрон, свръх-високовакуумна помпа, микроканален електрооптичен преобразувател, параметричен микровълнов усилвател, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, магнитометър, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електронно-лъчево заваряване. Разработени са и редица съвременни електронно-лъчеви, лазерни и плазмени технологии и нови видове газови сензори както и методи за формиране на наноструктурирани материали.
Учени от Института работят активно като експерти в редица правителствени и международни организации, като Националния фонд за научни изследвания, научни съвети в други институти в рамките на Българската академия на науките, академични съвети на университетите, редакционни колегии на български и международни научни списания, експертни съвети на Европейската комисия, програмни комитети на национални и международни научни прояви.

Всяка година учени от Института по електроника водят около 35 учебни курса в десет университета в България. Сътрудници на Института гостуват в университети в държави от Европейския Съюз, Япония и др. В момента в Института се подготвят 8 докторанти.

Институтът „Акад. Емил Джаков“ към Българската академия на науките има за цел устойчивото развитие на предишните водещи постижения чрез фундаментални и приложни изследвания и технологични разработки по фотоника, мониторинг на околната среда, оптоелектроника, лазерна медицина. Това включва разработване и изследване на нови материали, нови методи и нови приложения.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2020-2022 г.
Стратегията за развитие на научно-изследователската дейност на Институт по електроника следва приоритетите на Националната Стратегия за развитие на научните изследвания на Република България 2017-2030.

Тя включва насоките за развитие на научните изследания в краткосрочен и дългосрочен план, както и на перспективите за укрепване на интердисциплинарни сътрудничества в рамките на Българската академия на науките, на национално и на международно равнище.

Физическите и инженерни науки са ключови движещи сили на научните изследвания и иновации, осигуряващи фундаментални познания и създаване на нови приложения.

Стратегическият план за научни изследвания на Института по електроника се основава на високо конкурентните резултати и постижения на неговите изследователи и лаборатории. Той е в съответствие и с нововъзникващите изследователски тенденции и направления. Научната и образователната дейност на Института става все по-комплексна и интердисциплинарна. Приоритетите на научните изследвания на Института по електроника за следващите три години ще бъдат по следните теми:

Тема 1. Методи за създаване и обработка на нови материали и тяхното характеризиране. Наноматериали, технологии и приложения.

1.1. Електронни методи
1.2. Йонни методи
1.3. Оптични методи
1.4. Плазмени методи
1.5. Микровълнови методи
1.6. Нови мултифункционални оптични, магнитни, свръхпроводящи и биомиметични материали.
1.7. Модификация и функционализация на материали за различни приложения
Тема 2. Биомедицина, здраве и качество на живота.
2.1. Биофотоника и наномедицина. Тераностика на социално значими заболявания.
2.2. Дистанционни лидарни изследвания на аерозолни процеси и замърсявания в атмосферата над РБългария, включително и в състава на Европейската лидарна мрежа.
2.3. Изследване и разработка на сензори за механични, химични и на електромагнитни замърсявания в околна и работна среда.
Тема 3. Изследвания в областта на управляемия термоядрен синтез.
3.1. Лидарна диагностика на термоядрена плазма.
3.2. Сондова диагностика на магнитно удържана плазма.
3.3. Теоретични и числени изследвания на мощни, суб-терахерцови и терахерцови жиротрони.
Тема 4. Теоретични и експериментални изследвания и моделиране на взаимодействието на електромагнитно лъчение и снопове от заредени частици с веществото.
4.1. Нелинейни процеси при разпространение на свръх къси лазерни импулси.
4.2. Нелинейни и кохерентни процеси при взаимодействие на лазерно лъчение с атоми и молекули.
4.3. Взаимодействие на оптично лъчение с наноструктури и биологични обекти.
4.4. Разпространение на микровълново лъчение над земна и морска повърхност.
4.5. Процеси при взаимодействие на електронни и йонни снопове с веществото.
4.6. Моделиране на нови материали и симулации на основните им характеристики.

Архив: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2017-2019 г.

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР:
проф. д.ф.н. Петър ПЕТРОВ
Тел: 02 875 0077, (+359 2) 979 5912
E-mail: pipetrov@ie.bas.bg ;
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР:
доц. д-р Татяна КУЦАРОВА
Тел: (+359 2) 979 5871
E-mail: tanya@ie.bas.bg
НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА ИЕ-БАН:
доц. д-р Христина АНДРЕЕВА
Тел: (+359 ) 87 888 2090
E-mail: sci.secr@ie.bas.bg
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР:
инж. Георги ГЕОРГИЕВ
Тел: 879497122
E-mail: georgiev1962@abv.bg

НАУЧЕН СЪВЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ:
доц. д-р Анна ОГНЕМИРОВА ДИКОВСКА
Тел: (+359 2) 979 5911
E-mail: dikovska@ie.bas.bg
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ:
проф. д.ф.н. Любомир КОВАЧЕВ
Тел: (+359 2) 979 5915
E-mail: lubomirkovach@yahoo.com
СЕКРЕТАР НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ:
доц. д-р Ирина СИРКОВА
Тел: (+359 2) 979 5893
E-mail: irina@ie.bas.bg

КРИБ

София, ул. Хан Аспарух 8
029819169
office@ceibg.bg
 http://krib.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

slider_16

КРИБ е „Гласът на българския бизнес“, който:

произвежда три-четвърти от БВП на България
дава работа на над 900 000 души
обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове
осигурява над три-четвърти от българския износ
КРИБ има мисия:

да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната
да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики
да повишава конкурентоспособността на българската икономика
КРИБ е активен участник в социалния диалог:

има представители на национално, регионално и европейско ниво
предлага становища по законопроекти в Народното събрание
участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество
КРИБ има силни регионални и браншови структури:

има 130 регионални представителства в цялата страна
обединява 131 браншови организации във всички сектори
има 12 секторни комитета, които координират интересите на членовете.
КРИБ работи с европейските фондове:

съдейства за повишаване капацитета на бизнеса за участие с проекти
има представители в Комитетите по наблюдение на ОП
КРИБ е международен фактор:

член е на Международната търговска камара (ICC)
КРИБ е демократично управлявано единство:

ротация на управлението
мандатен лимит 2+2 години
децентрализация по браншови/секторен и регионален принцип
КРИБ печели, защото е:

политически и финансово независима
издържа се от членски внос
управлява се и се контролира от членовете на организацията

slider_14

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТИТЕ КЪМ УС НА КРИБ

Комитетите са помощни органи към Управителния съвет на КРИБ съгласно Устава на Конфедерацията.
Те се създават и закриват с решение на УС.
Комитетите имат консултативни функции в конкретна област на икономическа дейност и обединяват представители на търговските дружества и сдруженията, членове на Конфедерацията, имащи предмет на дейност, свързана със съответната икономическа дейност. Комитетите са отворени структури и в тяхната работа могат да участват всички членове на КРИБ, които желаят това, дори и такива, които имат различен предмет на дейност.
Комитетите, по възлагане на УС или по собствена инициатива:
обсъждат проблеми, свързани с развитието на отношенията в дейността;
предлагат на Управителния съвет проекти на решения относно предложения до компетентните държавни органи по стратегически въпроси, принципни позиции и провеждането на необходима политика;
предлагат на Управителния съвет предприемането на законодателни и/или други нормативни промени, водещи до подобряване на дейността в сектора;
предлагат на УС да инициира срещи с други работодатели извън КРИБ, както и със социални партньори, при доказана необходимост от обединяване на позиции, отнасящи се до областта на действие на комитета;
обсъждат съвместно с други комитети към КРИБ необходимостта от обща позиция, която да бъде предложена за одобрение на Управителния съвет;
изпълняват други задачи, възложени им от Управителния съвет.
Комитетите се ръководят от председатели, които имат правомощия по насрочване, свикване и ръководене на заседанията на комитетите.
За улесняване на оперативната дейност могат да бъдат избирани съпредседатели или зам.-председатели, които да изпълняват функциите на председателя едновременно с него или по заместване.
Комитетите приемат решенията си с консенсус. В случай, че това не е възможно, проблемните въпроси се внасят за окончателно решаване в Управителния съвет.

slider_12
Горните правила се отнасят и до устройството и дейността на „ад хок“ комитетите към КРИБ, като Управителният съвет може да въвежда допълнителни изисквания в съответствие със задачите и целите на съответния комитет.
Настоящият Регламент е приет с Решение от 18 май 2016г. на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес.

ДОМ НА КУЛТУРАТА КРАСНО СЕЛО

София, бул.Цар Борис ІІІ 41
 029520080, 024742034
 dk_krasnoselo@abv.bg
 http://oki-krasnoselo.com

 

 

 

 

 

 

 

Домът на културата “Красно село“ е общински културен институт, самостоятелно юридическо лице съгласно Закона за закрила и развитие на културата, което се финансира от бюджета на Столична община.

Дейността му е насочена към осъществяване на общинската политика в областта на културата, съхраняване на постиженията и утвърждаване на високи стойности на предлагания художествен продукт.

Институтът е домакин на най-разнообразни сценични и организационни прояви, фестивали, срещи, семинари и пр.

Паралелно с традиционните дейности, институтът предоставя и пространства за почасово ползване – репетиции и концерти на балетни и други танцови формации, театрални, хорови и инструментални колективи, изложби и др.

Сградата на ДК „Красно село” е разположена в южната част на гр.София край един от централните столични булеварди сред живописно парково пространство и удобна комуникационна инфраструктура. Тя е на два етажа, с обща застроена площ от 1000 кв.м. Въведена е в експлоатация през 1989 год. Обширните и красиво оформени фоайета са удобни за организиране на шоупрограми, модни ревюта, базари и др.

Зали

Във връзка с Решение № 454 на Столичен общински съвет от 24.07.2014г., Доп. –Решение № 3 по Протокол №75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. – Решение №560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г / за доставка на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, обслужвани от Столична община и на основни услуги. 6, ал. 2 и член.9 от Закона за местните дати и такси, член.21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и сигурност. 79 от Административно обработване на кодек и на основание оценка на лицензиран оценил Роза Маринова № 71/13 / от 08.11.2019 г. и Заповед на Дирекция на ОКИ ДК „Красно село” № 120 от 28.11.2019г.можете да сте сигурни, че можете да знаете за зимен период, считано от 1 декември 2019 година:

ScreenHunter_19093 Jul. 27 16.32

Зала 1 е разположена на площ от 150 кв.м на втория етаж на къщата на Дом на културата „Красно село“. Подходяща е за концерти, срещи, конференции, симпозиуми и др. Оборудвана е с озвучителна техника, мултимедиен апарат, роял и пиано.

Условия за наемане:

19.90лв. наем за час без ДДС
3.98лв. ДДС
23.88лв за час с ДДС

Консумативи:
ел.енергия – 8,08лв.
топлофикация – 2,38лв.
вода – 0,90лв.
смет – 0,20лв.
охрана – 0,16лв.
консумативи без ДДС – 11.72лв.
ДДС – 2,34лв.
Общо консумативи – 14,06 лв.

Обща сума за ползване на Зала 1 за един час – 37,94 лв.
тел.02-9520661

ScreenHunter_19094 Jul. 27 16.32
Зала 2 е разположена на площ от 150 кв.м на втория етаж на къщата на Дом на културата „Красно село”. Използвайте се за сватбени ритуали, концерти, срещи, конференции, симпозиуми и др.

Условия за наемане:

19.90лв. наем за час без ДДС
3.98лв. ДДС
23.88лв наем за час с ДДС

Консумативи:
ел.енергия – 8,08лв.
топлофикация – 2,70лв.
вода – 0,90лв.
смет – 0,20лв.
охрана – 0,20лв.
консумативи без ДДС – 12.08лв.
ДДС – 2,42лв.
Общо консумативи – 14,50 лв.

Обща сума за ползване на Зала 2 за един час – 38.38лв.
зтел.02-9520661

ScreenHunter_19095 Jul. 27 16.32
Зала 3 е разположена на 184 кв.м на първия етаж на сградата. Подходящо е за танцови занимания, камерни концерти и спектакли, срещи, конференции, публикации, презентации и групи

Условия за наемане:

26.00лв. наем за час без ДДС
5.20лв. ДДС
31.20лв на час за ДДС

Консумативи
Ел.енергия – 4,05лв.
Топлоенергия – 2,80лв.
Вода – 0,45лв.
Смет – 0,10лв.
Охрана – 0,24лв.
консумативи без ДДС – 7.64лв.
ДДС – 1,53лв.

Обща консумация – 9,17 лева

Обща сума за ползване на Зала 3 за един час – 40,37лв.

тел.02-9520661

ScreenHunter_19096 Jul. 27 16.32
Зала „Елит“ е най-голямата площ в дома – 250 кв. М. Има голяма част от това за различни сценични прояви, така и за изложби и презентации.

Условия за наемане:

26.00 лв. наем за час без ДДС
5.20 лв. ДДС
31.20 лв. наем за час с ДДС

Консумативи:
Ел.енергия – 4,05лв.
Топлоенергия – 2,80лв.
Вода – 0,45лв.
Смет – 0,10лв.
Охрана – 0,24лв.
консумативи без ДДС – 7.64 лв.
ДДС – 1,53 лв.
Общо консумативи – 9,17 лв.

Обща сума за ползване на Зала 3 за един час – 40,37 лв.
тел.02-9520661

ScreenHunter_19097 Jul. 27 16.32
Зала „Сириус“ е най-подходяща за камерни спектакли, рецитали и концерти.

Условия за наемане:

7.80 лв. наем за час без ДДС
1.56 лв. ДДС
9.36 лв. наем за час с ДДС

Консумативи
ел.енергия – 4,05лв.
топлофикация – 0,96лв.
вода – 0,45лв.
смет – 0,10лв.
охрана – 0,06лв.
консумативи без ДДС – 5.62 лв.
ДДС – 1,12 лв.
Общо консумативи – 6,74 лв.

Обща сума за ползване на Зала „Сириус” за един час – 16.10лв.

тел.02-9520661

ScreenHunter_19095 Jul. 27 16.32

Централно фоае

Условия за наемане:

35,50 лв. наем за час без ДДС
ДДС – 7.10лв.
42.60лв. наем за час с ДДС

Консумативи:
ел.енергия – 6,74лв.
топлофикация – 6,05лв.
вода – 0,75лв.
смет – 0,16лв.
охрана – 0,36лв.
консумативи без ДДС – 14.06 лв.
ДДС – 2,81 лв.
Общо консумативи – 16,87 лв.

Обща сума за ползване на централно фоайе за един час – 59.47лв.
тел.02-9520661

Цени на билети за вход при посещение на организирани изяви и / или концерти на представители на ОКИ Дом на културата „Красно село“:

за деца до 7 години, пенсионери, хора с неща – безплатно;
за деца от 7 до 18 години, ученици, студенти и докторанти -1,20 лв.
за лице над 18 години – 2,40 лв.
за семейни посещения – 4,80 лв.

Цени за участие в семейството на ОКИ Дом на културата „Красно село“

1.Цени за участие в Камерен ансамбъл „Софийски солисти“:
1.1. За участие в концерт:

– за оркестрант – 84,00 лв.

– за диригент – 204,00 лв.

1.2. За самостоятелен концерт :

– за оркестрант – 144,00 лв.

– за диригент – 360,00 лв.

1.3. За самостоятелен концерт със специално подготвени нови произведения:

– за оркестрант -180,00 лв.

– за диригент – 600,00 лв.

2. Цени за участие в Струнен квартет „Големинов“:
2.1. За участие в концерт – 336,00 лв.

2.2. За самостоятелен концерт – 576,00 лв.

2.3. За самостоятелен концерт със специално подготвени нови произведения – 720,00 лв.

3. Цени за участие в Театър „Сириус“:
3.1. Моноспектакъл -150,00 лв.

3.2. Спектакъл с 2 артиста – 216,00 лв.

3.3. Спектакъл с 3 до 5 артиста – 312,00 лв.

3.4. Спектакъл с над 5 артиста – 528,00 лв.

3.5. Участие в спектакъл на гост-актьор – 40.00 лв. хонорар

3.6. Участие в моноспектакъл на гост-актьор – 60.00 лв. хонорар

3.7. Участие на гост-актьор със специално подготвени нови произведения – 80,00 лв. хонорар

4. Цени на услуги, предоставяни от Детска театрална школа „Сириус“:
4.1. за единично посещение – 7,20 лв.

4.2. за посещение на месец – 54,00 лв.

Цени за почасово ползване на озвучителна техника

Дистанционен микрофон безжичен HED Audio – HS-102Beige -Headset Back Electret Condenser – 14,40 лв. /час
Дистанционен микрофон безжичен HED Audio – WMS-A5/WMS-A5PT Wireless lavalier microphone – 14,40 лв. /час
Дистанционен микрофон безжичен XM1800S Set of 3 pcs Vocal Dynamic Super Cardioid – 18,00 лв. /час
Тонколона Behringer (комплект) – B1520 proEurolive 800W 2-Way – 16,80 лв. /час
Стойка за тонколона Proel – FRE300BKAlum. Speaker stand – 14,40 лв. /час
Тонколона Behringer (комплект) – B1800X pro – 16,80 лв. /час
Стойка за тонколона Proel – КР210 Telescopic ext. speaker supp – 12,00 лв. /час
Устройство за възпроизвеждане на компактдискове Audio Cd. Recorder Tascam- CD-RW 900SL stand- alone – 18,00 лв. /час
Смесителен пулт Yamaha – MG166CXMixer 16-CH – 21,60 лв. /час
Кутия за поставяне на уреди за озвучаване Road Ready – RRM10U10U slant mixer – rack/10U – 18,00 лв. /час
Куфар за съхранение и пренасяне на озвучителна техника В&К Brown – CASE 3 – 18,00 лв. /час
Процесор Behringer-DCX2496Digital X-Over/Eq/dynamics/delay – 18,00 лв. /час
Усилвател Dynacord – CL 1600 power amplifier – 24,00 лв. /час
Усилвател Dynacord – CL 800 2 ch.Power amplifier 2x400W – 21,60 лв. /час
Кутия за включване на микрофони – стейдж бокс Proel – EBN1604 Multicore with stage – 19,20 лв. /час
Комплект кабели и конектори за озвучаване-1 комплект–12,00 лв. /час
Мини озвучителна уредба „Technics“ – обслужваща театралната зала – 18,00 лв. /час
Усилвател, касетъчен дек, микрофонен усилвател с два микрофона – обслужващи зала – 18,00 лв. /час
Шрайб-проектор за мултимедия – 18,00 лв. /час
Цени за почасово комплексно озвучаване – на основание експертна оценка за определяне на пазарна наемна цена за използване на озвучителна техника в залите на Общински културен институт Дом на културата „Красно село”, направена от Цветанка Георгиева Почеканска – лицензиран оценител – лиценз № 700100038/30.12. 2010 г.

При използване на отделни озвучителни елементи над 2 часа
определената основна наемна цена е с 50% по-ниска за следващ час

Комплектно озвучаване (например – усилвател + колони със
стойки + микрофони + рак или подобни конфигурации) – 60,00 лв. За използване над 5 часа се определя цена от 300,00 лв.

За озвучаване на прояви на открито в прилежащите на културен дом „Красно село” външни открити пространства:
завишава се с 20% определената основна наемна цена – както за отдаване на отделни елементи от озвучителната техника, така и при конфигурация за комплектно озвучаване.

За озвучаване на прояви извън културен дом „Красно село”, свързани с транспортиране на наетата апаратура: основната наемна цена се завишава с 30% – както за отдаване на отделни елементи от озвучителната техника, така и при конфигурация за комплектно озвучаване. От контрагентите се изисква застраховане при пренос на апаратурата.

Озвучителна уредба “Technics” в театралната зала:
5.1. За използване до 3 часа –18,00 лв.
5.2. Над 3 часа освен цената от 45 лева без ДДС се определят по 5 лв. без ДДС за всеки следващ час.

Усилвател, касетъчен дек “Technics”, микрофонен усилвател с
два микрофона, които обслужват зала 1:

6.1. За комплектно озвучаване до 3 часа – 18.00 лв.

6.2. Над 3 часа освен цената от 45 лв. без ДДС се определят по 5 лева без ДДС за всеки следващ час.

Шрайб-проектор за мултимедия:

7.1. За използване: до 3 часа – по 18,00 лв.

7.2. Над 3 часа освен цената от 45 лв. без ДДС се определят по 5 лева без ДДС за всеки следващ час

Цени за почасово ползване на музикални инструменти:
8.1. Пиано PETROF – 18,00 лв. /час

8.2. Пиано БЕЛАРУСЬ – 12,00 лв. /час

8.3. Роял G. STINGL – 26,40 лв. / час

8.4. Пиано Bosendorfer – 18,00 лв. / час

8.5. Пиано АВГУСТ FORSTER- 18,00 лв. / час

8.6. Дигитално пиано KAWAI – 44,40 лв. / час

8.7. Пиано NOCTURNO – 12,00 лв. / час

Всички цени са с включени ДДС.

ДОМ НА КУЛТУРАТА СРЕДЕЦ

Untitled София, ул. Кракра 2А
029441092, 029446409
dksredets@abv.bg
 http://dksredets.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаден през 1974 г. като Градски младежки дом, той е продължител на най-добрите традиции в областта на българската култура, творчески дом на световно известни състави, спечелили милиони приятели на България по целия свят.

ScreenHunter_18682 Jun. 18 11.59За своята многостранна дейност Дом на културата „Средец“ е отличен със значка „Златна книга“ и „Златен печат“, присъдени от Съвета на европейската научна и културна общност за принос към развитието на българската култура.
В многобройните му зали кипят репетиции на музикални състави и солисти, занимания по класически и модерен балет, театър, народни и състезателни танци, срещи на клубове по интереси и много други.

Организират се информационно-образователни събития, изложби, концерти, перформънси и спектакли, конкурси, фестивали. Това са само част от областите, в които авторитетни и високо квалифицирани специалисти споделят опит и знания не само с деца и младежи, но и с всички, които искат да следват мечтите си.
Дори не можем да изброим колко известни личности – преподаватели и възпитаници, са свързали живота си с това прекрасно място за творчески контакти, непресъхващ извор на нови идеи и съвременни проекти. Стотици възпитаници на различните школи днес успешно се изявяват като професионални артисти или творчески личности в различни сфери на живота у нас и в различни точки на планетата.

History and activities

 

Having been set up in 1974 as a City Youth House, it is the heir to the best traditions in Bulgarian culture, a creative centre for groups and ensembles of world renown which have established Bulgaria’s name far and wide. For its work in so many spheres, the Council of European academic and cultural affairs community awarded Sredets Culture House a Golden Book and a Golden Seal for its contribution to the development of Bulgarian culture.

 

The many halls of the culture house buzz with rehearsals by music ensembles and soloists, classical and modern ballet, theatre, folk dancing and dancesport, interest groups and many, many more. Sredets organizes educational events, exhibitions, concerts, performances and shows, competitions and festivals. And these are just some of the spheres in which highly qualified and acclaimed experts pass on their experience and knowledge to children and young people, to anyone who wants to follow their dreams.

 

It would be impossible to even make mention of all famous names – tutors and students – whose lives and careers have been touched by this wonderful place, a never-ending source of innovative ideas and cutting-edge projects. Hundreds of students of the many clubs here have carved out successful careers for themselves in different spheres of life in this country, but also all over the world.

 

Where to find us

 

The Municipal Cultural Institute Sredets Culture House is located in the heart of the capital city, occupying a three-storeyed building at 2A Krakra St., where all of the artistic, educational and socially-oriented activities it organizes take place.
The building stands opposite the beautiful park Vladimir Zaimov where in summertime, the culture house staff organize open-air concerts, performances and workshops.

 

Conveniently located, the Sredets Culture House is a preferred location where different organizations hold major cultural events, conferences and seminars.

 

КОЛЕКТИВИ