Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Лом

ОБЩИНА ЛОМ

 Лом, ул. Дунавска 12
 097169101, 097166026
lom.municipality@lom.egov.bg
 http://www.lom.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Лом се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Монтана. Общината е разположена на брега на р. Дунав, при устието на нейния приток – р. Лом.

Намира се на 49 км. северно от Монтана, на 56 км. югоизточно от Видин и на 42 км. западно от Козлодуй. През община Лом минават пътищата от републиканската пътна мрежа: II – 11 – Видин – Лом – Козлодуй и Е – 79 – Лом – Монтана – София.

lomВ общината липсват първокласни пътища, основната част, 42,4 км. са ІV – ти клас ( от които 3,3 км. са земни пътища ), 20,1 км. са третокласни, 52,7 км – второкласни.

Географско положение – 43º 49′ северна ширина и 23º 14′ източна дължина с надморската височина 20 м. Най – високата точка в общината е 194 м. при с. Добридол. Релефът е равнинно – хълмист.

 

Северният район на черноземната област е слабо пресечен, леко вълнообразен, със слабо наклонени от север към юг равнинни форми. Ломският район е включен в Севернобългарската лесостепна зона.

Площта на горите в Община Лом е 1890 хектара и включва шириколистни видове – топола, акация, дъб, ясен и липа.

В климатично отношение общината спада към северния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина.

Средната температура през зимата е – 0, 2º С с най – ниски температури, достигащи до – 24º. Най – ниската измерена температура е – 29, 9º С. Зимните застудявания обикновено са придружени с чести ветрове, които в района на гр. Лом са северозападни.

 

Първата снежна покривка се образува средно към 5 – 10 декември, а в отделните години и по – рано.

Всички пътища в населените места на общината са с трайна настилка. През територията на общината преминава 12 км. електрифицирана жп – линия. Гарата в гр. Лом е със 17 коловоза.

Здравната система на общината е териториално добре разположена, задоволително развита и удовлетворява нуждите на населението от първична, специализира извънболнична и болнична помощ в необходимия обхват.

На територията но Общината функционира Многопрофилна болници за активно лечение (МБАЛ).

 

В специализираната извъчболнична помощ функционират Филиал за спешна медицинска дейност, диагностично – консултативeн център ( ДКЦ), медицински център.

На територията на на Общината са определени като природни забележителности следните вековни дървета:
Летен дъб в с. Замфир, м.Горуня с обиколка 5.90 м, височина 25 м, на 300 г.;
Цер в с. Добридол, м. Под моста с обиколка 4.90 м, височина 12 м, на 350 г.;
Цер в с. Добридол, м. Под моста с обиколка 5.10 м, височина 25 м, на 350 г.;
Чинар в гр. Лом с обиколка 4 м., височина 20 м, на 108 г.;
Цер в с. Добридол, м. Гробище с обиколка 2.10 м, височина 17 м, на 150 г.

Проекти

Община Лом от 2004 година изпълнява програми и проекти , финансирани от различни програми и министерства: ФАР, ПРООН, МС на РБ,ЕСКО, Програма „Красива България”, СИФ, ПУДООС, МОН, ПКЗНБАК, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество, МТСП, САПАРД, ФАР, ТГС и КАРДС, МРРБ, РПИ Лом, МОСВ, АСП, МОМН, ОПРР, ОПАК, ОПРЧР.


Вижте по-голяма карта