Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Котел

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – КОТЕЛ

ScreenHunter 3429 гр. Котел, ул. Г. С. Раковски 34
045342251
dbt211@mbox.contact.bg

 

 

 

 

 

 

 

Дирекциите „Бюро по труда“ са териториални поделения към Главна дирекция „Услуги по заетостта“.
Седалищата и териториалния обхват на дирекциите „Бюро по труда“ се определят с Устройствения правилник на Агенцията по заетостта.
Към дирекциите „Бюро по труда“ при необходимост се откриват нови административни звена като филиали, изнесени работни места и др.

Основни дейности на дирекциите „Бюро по труда“:

– регистриране на лицата, активно търсещи работа
– услуги за лицата, активно търсещи работа:
a) информация за обявени свободни работни места;
б) информация за програми и мерки за заетост и обучение;
в) посредничество по информиране и наемане на работа;
г) професионално информиране, консултиране и ориентиране;
д) професионално и мотивационно обучение;
е) включване в програми и мерки за заетост;
ж) стипендия за обучение за придобиване на професионална квалификация
   

- услуги за работoдателите:
а) информация за лицата, които активно търсят работа;
б) информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
в) посредничество за наемане на работна сила;
г) включване в програми и мерки за заетост;
е) преференции и премии при запазване и/или увеличаване на заетостта;
ж) премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване
– участват в екипите по изготвяне на проекти за необходимите мерки при масови уволнения
– участват в разработването на регионални и местни програми за заетост и за обучение
–  участват в реализирането на национални, браншови, регионални и местни програми за заетост и за обучение, включително на рискови групи на пазара на труда
– участват в проучването на потребностите от обучение
– извършват информационен обмен за свободните работни места и за лицата, активно търсещи работа
– извършват изследвания и наблюдения на пазара на труда; изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на местния трудов пазар

 

 

Отдели на ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – КОТЕЛ:

„Посреднически услуги“, телефон: 0453 42712;
„Активна политика на пазара на труда“, телефон: 0453 42251.

 

 

 

 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ

ScreenHunter 3366 гр. Котел, ул. Проф.Павлов 57
045342373; 0887797096
dgskotel@uidp-sliven.com

 

 

 

 

 

 

 

Държавно горско стопанство Котел е получило името си от град Котел, където е седалището на нейната администрация.
На север от нея се намират ДГС “Тича” и ДГС “Върбица”, на запад граничи с ДГС“Сливен” и ДГС “Стара река, на юг- с ДГС “Сливен” и ДГС “Тунджа” и на изток- с ДГС “Садово”.

Горите на ДГС Котел са разположени на част от територията на община Котел.
Общата площ на горите и земите на територията на ДГС Котел е 41820.3 ха

Изредените култури и насаждения (с пълнота до 0.3 включително) заемат само 0.3 % от залесената площ.
Приблизително по равно на територията на ДГС Котел са разпространени широколистните високостъблени гори и издънковите гори за превръщане в семенни.

Незалесената дървопроизводителна площ е само 669.4 ха.
Недървопроизводителната горска площ е 1379.5 ха или 3.6 % от общата площ на ДГС Котел. Най- голяма част от недървопроизводителната горска площ заемат поляните- 593.2 ха (1.5 % от общата площ), следвани от дивечовите ливади и нелесопригодните площи- по 0.4%.

Най-високият връх в района е и най- високият за територията на стопанството- вр. ”Разбойна” (1128 м н.в.). Самият планински рид “Разбойна”, също част от северната редица е добре обособен, ограден от долините на р. Сухойка и Котлешница на север и изток, Нейковска река на юг и обширната седловина “Равна” на запад. Други високи върхове по него са Истапич, с кота 1028 м., Осенишки връх- 1024 м. и Дрянова могила- 921 м.

Природни забележителности на територията на ДГС Котел се намират следните природни забележителности:

1. Природна забележителност “Злостен”
2. Природна забележителност “Пещера “Малка Маара” в м. “Равния букак””
3. Природна забележителност “Пещера “Приказна” в м. “Билярника””
4. Природна забележителност “Пещера Билярника в м. “Билярника
5. Природна забележителност “Пропаст в м. “Кървавата локва2.6 Природна забележителност “Дряноваска пещера в м. “Пиздра
6. Природна забележителност “Скални образувания на връх “Урушки скали”
6. Природна забележителност “Местност “Черните извори- Подземника”
7. Природна забележителност “Пещера “Ледницата в м. “Узунгьол”
8. Природна забележителност “Местностите “Сини вир”- “Малката пещера”- “Голямата пещера”
9. Природна забележителност “Пещера “Маарата”

Общ размер на ползуването от дървесина
Общият размер на ползуването от дървесина (стояща стъблена маса без клони) за десетилетието е 828 935 куб.м или средно годишно- 82 894 куб.м.

Лечебни растения

Установени общо 331 вида лечебни растения, принадлежащи към 4 отдела. Представителите на хвощовете са два вида, представителите на папратовидните са 8 вида, разпределени в 5 семейства, а иглолистните видове са три на брой и са включени в две семейства. Цветните растения са най-многобройни – общо 318 вида, принадлежащи към 69 семейства. С най-много представители са семействата на Сложноцветни – 37 вида, Устоцветни – 35 вида и Бобови – 27 вида. С по един представител са 27 семейства от покритосеменните растения, едно семейство от голосеменните и три семейства от папратовидните.

 

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ГР.КОТЕЛ

ScreenHunter 3234 Котел, пл. Възраждане 1
0898427477, 045342336
kmet@kotel.bg

 

 

 

 

 

 

 

Основни дейности:

Подбор и включване в заетост за 12 м. на лица от целевата група;

Осигуряване на наставници за заетите лица положение;

Оборудване и обзавеждане на новоразкритите работни места;

Осигуряване на екип на социалното предприятие;

Обновяване и текущ ремонт, на сградата, в която ще функционира Център за интегрирани социални и здравни услуги;

Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика.

ОБЩИНА КОТЕЛ

 Котел, пл. Възраждане 1
 045342336, 045342540
kmet@kotel.bg
 http://www.kotel.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Котел е разположена в малка живописна котловина в източната част на Стара планина, на 527 м. надморска височина. Котел очарова със своята красота – малък град, сгушен сред свежестта и очарованието на планината, в котела на горската омая.

Климат: умереноконтинентален, с влияние на планинската климатична област – снежна зима, прохладно лято и топла и продължителна есен.
Въздух: чист и благоприятен за лечение на белодробни и костно-ставни заболявания.

Средното количество на валежите: 799 мм на кв. м. с минимум през лятото.

В красивия парк, наречен „Изворите”, дърветата се извисяват величествено и разказват легендата за появата на трите извора, чиито води клокочели като котел:
„… из бързоструйните води на Котлешница излязоха три девойки. Високи като тополи. Едната – черна като зряла череша и с устни като пиявици. Косите й – на кобилка гривата, мятат се ту на ляво, ту на дясно. Другата – бяла, със сребърна коса. Като я види веднъж, сякаш дух вижда, такава прозрачна и хубава като еховита песен. Третата – от чисто злато разтопено. И косите, и очите й, и нозете й. Дето стъпи, слънчев лъч оставя. Руса, Рада, Йовка. Дъщерите на оня неуморен ковач, който в една от пещерите саби ковял на наковалнята си, за да въоръжи мало и голямо за битката си със страшния змей, който вземал всяка година най-хубавата мома. Било време, когато доброволно му ги давали, безсмислено било да се съпротивляват. Но когато дошъл редът на трите девойки хубавици, хората вече били готови за битката. В една ранна утрин огнената снага на змея заляла с разтопена смола всичко около пещерата. Размахали ковани саби мъжете, водел ги ковачът но напразна. Грабнал момите змеят, леки като перушинки, та ги понесъл, а подире му мъжете със сабите. Плачели трите моми, а където минел змеят, сълзите им струили като потоци. По тия потоци от бистри и чисти сълзи бягали след змея хората и размахвали сабите си, но не могли да го съсекат. Сложил змеят момите на земята и нещо се продънило под тях. Изчезнали изведнъж. Дупки зейнали и от тях извори буйно заклокочили.”

Най-известен е карстовият комплекс „Злостен”, който е обявен за природна забележителност и включва в себе си редица обявени по-рано защитени територии. Намира се в землището на гр. Котел и селата Медвен и Ябланово и обхваща прощ от 343.7 ха. Обособен е със цел да се запазят характерните земни форми, пещери, понори и други карстови образования, вековна букова гора, както и местности с историческо значение. От скалните феномени най-голям интерес представлява „Чаталкая”. Пещерите в местността „Злостен са многобройни и дълбоки с красиви сталактитни и сталагмитни образования. Най
известни са втората по дължина пропастна пещера в България – „Ледника” с дължина 103 м., „Су баттъ” с дължина 58 м. , където изчезват под земята водите на бистър планински поток.
„Мъгливата пещера” е наречена така, защото много често нейният вход е обвит в мъгла.

Тайнствената атмосфера около нея и богатството на сталактитите я превръщат в изключително интересен туристически обект. В местността се намира и историческото място „Злостен, където е разположена пещерата „Раковски”, носеща името на българския революционер Георги Стойков Раковски.

Природни забележителности са и редица отделни пещери, като „Св. 40 мъченици”, в землището на с. Кипилово, с площ 5.0 ха. В землището на гр. Котел, на запад от града, в басейна на р. Сухайка, са разположени множество карстови пещери – природни забележителности.

На територията на общината се намират два резервата: Резерватът „Керсенлика” и „Елова гора”. Площта му е 114.5 ха и се намира в землището на с. Боринци. Представлява естествено находище на бяла ела на възраст повече от 110 години.
Буферната зона към резервата е на площ 89.5 ха.
Резерватът „Орлицата” е с площ 559,4 ха и се намира в землищата на гр. Котел и с. Медвен.
Обособен е с цел да се запазят вековните гори от мизийски бук, местообитания на редки грабливи птици и уникален по своя характер карстов комплекс с множество пещери, пропасти, извори и други. На територията му попада и скалният феномен „Орлицата” – гнездовище на скалния орел. Буферната зона към резервата обхваща оше 114.7 ха.
Освен с природните си забележителности, районът е известен и с множество идторически места. Голяма част от тях също са защитени природни обекти, а именно:
„Калето” – римска крепост от ІІІ-ІV век от нашата ера, разположена в местността „Борината”, намираща се в землището на гр. Котел.
„Кипиловското кале” – с площ 1 ха, в землището на с. Кипилово – м. „Боринци”, представлява останки от стара римска крепост.
В землището на с. Медвен също има останки от стара римска крепост, които са познати под името „Калето”.
Площта каято заемат е 0,7 ха.


„Вида” – историческа местност с площ 2.0 ха, намираща се в землището на гр. Котел и с. Жеравна е свързана със съпротивата срещу византийските нашественици. Тук има и останки от старата римска крепост „Диавена”.
„Железни врати”(Демир капия) – с площ 0.1 ха е в землището на с. Жеравна. На това място е станало сражение между войските на Ивайло и византийския пълководец Мурин през 1279 г.
Връх „Разбойна” е с площ 5.0 ха. През 1876 г. тук е било сборно място на въстаниците от Втори революционен Сливенски окръг.
„Околчеста поляна” с площ 2.0 ха е разположена в землището на с. Нейково. Тук е било сборното място и лагер на четата на Хаджи Димитър.


Вижте по-голяма карта