Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Кайнарджа

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

ScreenHunter 4608 с. Кайнарджа ул. Димитър Дончев 2
 086798461
 kain_s@abv.bg
 http://kaynardzha.egov.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 4609Община Кайнарджа е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Територията й е 316 кв. км. Граничи с общините Силистра и Алфатар (област Силистра), Крушари и Тервел (област Добрич) и сухоземната българо-румънска граница.

Центърът на общината село Кайнарджа се намира на 29 км югоизточно от областния център Силистра.

На 5 км от с. Голеш са открити останки от римско селище, представляващо интерес за археолозите. На територията на общината се намират и други следи от тракийската и римската култура, които свидетелстват за ранно селищно образуване.

Най-ранното писмено сведение за селото под същото име се намира в турските данъчни регистри от 1583 г. Два века по-късно, през 1774 година, името на Кайнарджа трайно навлиза не само в българската, но и в европейската история. Причината за това е подписването на Кючуккайнарджанския мирен договор между Русия и Турция, който постановява покровителството на Русия над християнското население на Балканския полуостров. През 1892 г. събитието е увековечено с построяването на историческа чешма на място, където е извършен актът.
По силата на Букурещкия мирен договор от 1913 г. цяла Южна Добруджа (в т.ч. и с. Кайнарджа) е предадена на Румъния. Тези земи са върнати на България едва през 1940 г., след подписването на Крайовския мирен договор.

Релефът на общината е предимно хълмист – полуравнинен, пресечен от суходолия. Надморската височина е 100-150 м. Климатът е умереноконтинентален. Почвите са излужени черноземи.

 

 

ScreenHunter 4611Горите заемат 63 кв. км, което е около 20% от територията на общината. Основни дървесни видове са акацията и дъбът. По-малко разпространени са тополата, липата, габърът.

Животинският свят не се отличава с голямо разнообразие. По-често срещани видове са див заек, лисица, дива свиня, пъдпъдък, селска лястовица, сврака, фазан, костенурка, гущер. В малките водоеми обитателите са предимно шаран и карас.

Селското стопанство в община Кайнарджа има зърнено-животновъдно направление.
Обработваемите земеделски площи са 182 кв. км, което е 57% от територията на общината. В растениевъдството водещи направления са зърнопроизводството (пшеница, ечемик, царевица), отглеждането на технически култури (слънчоглед, тютюн, фасул) и лозарството.

 

Животновъдството се представлява от частния сектор. Няма едри животновъдни ферми.

На територията на общината се отглеждат говеда, прасета, овце, кози, птици, домашни зайци, пчелни семейства.

 

 

ScreenHunter 4610Общината е екологично чист район. Няма промишлени предприятия, които да замърсяват околната среда. Употребата на химически препарати и изкуствени торове е силно намалена и не променя състава на почвите и водата.

В община Кайнарджа функционират 3 целодневни детски градини със 7 групи. В тях са обхванати около 150 деца.

Училищата в общината са общо 5, от които едно средно в с. Средище – по механизация на селското стопанство. То е на подчинение на Министерството но земеделието и горите. Останалите 4 училища са общински.

Активни проекти

На 30 ноември приключи обучението на 50 младежи, включени в проект „Активизиране на младежи от община Кайнарджа”, Процедура „Активни”- по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014 – 2020, приоритетна ос 1. Младежите бяха разделени на две групи- обучение по „Текстообработка“ и „Бояджийски работи“.

Преподавателския състав беше осигурен от сдружението „Иновационен русенски университет“. Също така бяха осигурени и учебни и материално-технически бази за обученията, нужните материали и консумативи за учебните занятия и практиката. Всяко едно от обученията приключи с полагане на изпити по теория и практика на професията.
Обученията по Текстообработка включиха 100 уч. часа теория и 200 уч. часа практика, като след краят им, на взелите участие бяха раздадени документи, доказващи завършеното обучение- Свидетелство за професионална квалификация, професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“.

Завършилите младежи, по специалност Текстообработване, ще имат необходимата подготовка за работа на длъжност Оператор, въвеждане на данни. Използването на офис приложенията изисква компютърни умения за целите на почти всички професии, особенно в администрацията, търговията, туризма, транспорта и други икономически длъжности. Обучението по професия „Оператор на компютър“ е необходимо за заемане на длъжност „Оператор, въвеждане на данни“, по която кандидатът община Кайнарджа ще разкрие работни места в съответните места по местоживеене на младежите.

Обученията по „Бояджийски работи“ включиха 120 уч. часа теория и 180 уч. часа практика, като взелите участие младежи получиха Удостоверение за професионално обучение, професия „Строител“. Завършилите това обучение, могат да се реализират на пазара на труда на длъжности строител, работник, поддръжка на сгради, бояджия, декоратор на сгроди, тапетаджия, варосвач. Обучението по професия „Строител“ е необходимо за заемането на длъжност „Работник, поддръжка на сгради“ по която община Кайнарджа ще разкрие работни места в съответните места по местоживеене на младежите.

 

 

Нормативни документи:

 


Вижте по-голяма карта