Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Елена

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ЕЛЕНА

ScreenHunter 3367 гр. Елена, ул. Иларион Макариополски 32
061516359
dsp-elena@asp.government.bg

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ЕЛЕНА е администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане, която осъществява следните дейности:

1. предоставяне на социални помощи и на семейни помощи за деца;

2. вписване в регистър на лица, които могат да предоставят социални услуги по ред, определен в закон;

3. контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;

4. откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социални услуги и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;

5. регистрация на извършващи социални услуги български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридически лица, както и на физически лица, извършващи търговска дейност, и на юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство;

6. изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в страната, които представя на министъра на труда и социалната политика;

7. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи и социалните услуги;

8. разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите „Социално подпомагане“ и осъществява специализиран контрол върху тях чрез инспектората;

9. координира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги;

10. разработва критерии и стандарти за качество на социалните услуги.

 

ОБЩИНА ЕЛЕНА

 Елена, ул. Иларион Макариополски 24
 061516261, 061516132
obshtina@elena.bg
 http://www.elena.bg

 

 

 

 

 

 

Община Елена е разположена в Северния централен район на Република България и заема най-южните части на област Велико Търново, високите части на Предбалкана и Балкана, като границите й достигат до Старопланинското било по северните склонове на Средна Стара планина (Елено-Твърдишкия дял) и предпланините северно от него.

Територията на общината е 671,39 квадратни километра и е с надморска височина от 100 до 1536 метра.

Релефът е разнообразен- от хълмисто-равнинен в северните части до ясно изразен планински в южните, характеризиращ се със стръмни склонове и дълбоко врязани речни долини. Преобладаващите терени са с надморска височина 300- 600 метра и наклони 20- 30 градуса, което утежнява условията на ползване.

Връх „Чумерна” (1536 метра), е най-високият връх на Елено-Твърдишката планина.

Община Елена се състои от 124 населени места, от които град е само общинският център. Три от селата са центрове на кметства- Беброво, Константин и Майско, а в 16 от останалите села са назначени кметски наместници. Основната част от населението е съсредоточено в града и в няколко по-големи села, разположени по основните пътища.

Населението е около 11 000 души, 6400 от които живеят в града. Съотношението на градското към селското население е около 52:48. За последните 10 години в общината са обезлюдени 9 села- Ганев дол, Дайновци, Драгановци, Дърлевци, Косевци, Събковци, Томбето, Трънковци, Тънки рът.

За последните 115 години броят на населените места в община Елена е намалял с 83- от 207 през 1890 година на 124 към днешна дата. Ако обезлюдяването продължи със сегашните темпове, през 2050 година 90% от селищата може да останат без население.

Икономическата ситуация в община Елена се характеризира с трудности в преструктурирането. В близкото минало в града са били изградени сравнително големи промишлени предприятия: Завод за строително стъкло, Завод за ремаркета, Завод за училищна мебел и пособия „Кирил и Методий”, Завод за телевизионни възли и детайли, фабрика „Текстил” и други, а в някои от селата- цехове на тези предприятия и трудово-потребителни кооперации.

След преминаването от държавно регулирана към пазарна икономика и приватизация на тези предприятия (повечето от тях по схемата „масова приватизация”), в момента те почти не работят или работят с минимално натоварване. Наблюдава се трайно намаление на промишленото производство, липсата на свежи пари при производителите, неплатежоспособност на клиентите. Като цяло фирмите и предприятията работят с морално остаряла и амортизирана техника.


Вижте по-голяма карта