Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Гърмен

ОБЩИНА ГЪРМЕН

 Гърмен, ул. Първа № 35
 075232040, 075232047, 075233179, 075161062
obs_garmen@bitex.bg
 http://www.garmen.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Гърмен е разположена в Югозападните Родопи. Обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. На изток граничи с община Сатовча, на североизток – Велинград, на северозапад – Банско, на югозапад – Гоце Делчев и на юг – Хаджидимово.

В територията на общината са включени селата: Балдево, Осиково, Рибново, Огняново, Скребатно, Марчево, Лещен, Горно Дряново, Хвостяне, Крушево, Ковачевица, Дебрен, Дъбница, Ореше и Долно Дряново, с общо население 16 379 жители (21.07.05 г.). Село Рибново е с най – голям брой жители (2 601), а с най – малък е с. Лещен (9). Село Гърмен (1 810 жители) е административен, стопански и културен център.

Община Гърмен е едно от най – топлите места в страната, независимо от заобикалящия планински релеф, тъй като се намира на границата на два климатични пояса – умереноконтинентален и преходносредиземноморски, проникващ от долината на р. Места. Количеството на валежите е 620 – 780 мм./м2 средногодишно, като разпределението е сравнително равномерно през четирите годишни сезона.

ScreenHunter_6789 May. 12 13.22

Снежната покривка се задържа между 70 – 100 дни, а относителната влажност на въздуха е 60 – 75%. Четирите сезона са ясно изразени, с топло лято и умерено студена зима. Специфичният микроклимат в региона е подходящ за развитието на туризма. Въздухът е лишен от индустриални замърсявания и вредни газове. Климатът позволява целогодишно балнео, климатолечение и разнообразни форми на туризъм.

Благоприятният климат, богатото видово разнообразие на горите, сравнително гъстата хидроложка мрежа, както и обширните ненаселени територии, главно в северната част на общината, създават благоприятни условия за развъждането на сърна, благороден елен, дива свиня, срещат се и мечки, вълци, видри и други видове едър и по – дребен дивеч.

Община Гърмен е с територия 388 479 дка, от тях близо 70% са горски фонд. Характерен за района е планинският и хълмисто – планински релеф, с най – високата точка – връх Беслет (1 938 м.). В югозападната и средна част на общината се наблюдават дълбоко врязани речни долини. Малка част от югозападната територия на общината е с типично равнинен релеф, като дял от Неврокопската котловина, през която протича р. Места.

Водните ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни и подземни води. Повърхностните са река Места и нейните родопски притоци Канина и Дъбнишка река ( Върбица ). Най – големи количества пресни подземни води се акумулират в речните пясъци и чакъли от ниските тераси на река Места и притоците и.

ScreenHunter_6790 May. 12 13.26

В долината на река Канина на около 1 км. североизточно от с. Огняново има 17 топли минерални извора. Температурата на водата обикновено варира от 35оС до 39.5оС. Общият дебит на находището е около 8 l/s. Почти всички извори са с аналогичен химичен състав – хидрокарбонатно – сулфатни, калциево – натриеви с минерализация от 0.23 до 0.28 g/l.

Характерно за тези води е повишеното съдържание на флуор – от 3.5 до 4.5 mg/l. Горският фонд заема 26 760 дка, или 69% от общата територия на общината. Той е сравнително богат – преобладават иглолистните гори ( смърч, бор, бяла мура ), но има находища и на широколистни, представени от дъб и бук.

Община Гърмен разполага с потенциал за развитието на различни алтернативни форми на туризъм – селски, културен, еко – и балнео-туризъм. Богата е на природни дадености и богато историческо и културно наследство.

Благоприятното разположение, близостта до утвърдени курорти като Разлог и Банско, както и минаващото трасе Гоце Делчев – Драма, през ГКПП Илинден и съществуващата сравнително добре развита хотелска база са основни предпоставки за развитието на туризма в областта.

История

В древността районът е населяван от различни племена и племенни групи. Най-трайни следи оставят траките, славяните и прабългарите. В поречието на Горна и Средна Места и по склоновете на Западните Родопи се настанява главно тракийското племе беси. Сведения за траките се срещат и в Омировата “Илиада”, където се дава описание на тракийския аристократ Резос. Свидетелства за богатия живот на траките по тези места са останките в множеството могили, пръснати из Гърменското поле. При направените последни проучвания на някои от тях са намерени фрагменти от атически съдове, особено в местността Драача над селото. Могилни некрополи има и в землищата на съседните села Блатска, Дебрен, Дъбница, Хвостяне. Интересни находки са открити при изграждането на сушилня за тютюн в село Дебрен – там, където е сега училището.

След продължителни борби между настъпващите римски воини и местните траки към 146 година Гоцеделчевският край е вече под римско владичество. В местността Драача римляните заварват тракийското селище Кейрпара. Недалеч от него император Траян (98-117) изгражда нов град и в чест на победата над даките в Добруджа го нарича Никополис ад Нестум (град на победата на Места). Градът е построен през 102-106 г. от н.е. на левия бряг на река Места и отстои на около 7.5 км от Гоце Делчев, където днес се намира квартал “Заграде”. Издигнат е вероятно върху останките на тракийско селище.

В Никополис са сечени монети по времето на императорите Комод (176-192), Септимий Север (193-211), Каракала (192-217) и Гета (209-212), убит от брат си Каракала. Намерени са монети с образа на Юлия Домна – жена на император Септимий Север и майка на Каракала и Гета.

Градът е разрушен в края на VІ век от славяните. Тук се заселва племето смоляни, което владеело местата чак до Централните Родопи. Славяните изграждат много селища. Занимават се със земеделие и скотовъдство – сеят просо, пшеница, лен, конопени и бобови растения, отглеждат едър и дребен рогат добитък и птици. Кланят се на много богове, но особено почитат Перун. Когато приемат християнската вяра, свързват култа към Перун с християнския светец Илия и създават много светилища в негова чест. Такова оброчно място се е запазило и до днес на изток от Гърмен, където всяка година се колят животни за курбан.

Инфраструктура

НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ТРАНСПОРТ, ВИК

Населени места
· Брой – 16
· Площ – 635 хектара

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Пътна мрежа

На територията на община Гърмен третокласните пътища са с обща дължина 34 км:
Господинци – Балдево – Огняново – Гърмен – Дъбница – Хвостяне – Блатска
Гоце Делчев – Дъбница – Долно Дряново – Сатовча
Всички останали пътища са четвъртокласни с обща дължина 51 км.

Всички пътища са асфалтирани, но износени. Някои (като Гърмен – Ковачевица и Огняново – Рибново) са тесни и е наложително разширяването им.

Транспортното обслужване се извършва от 4 малки частни фирми и “Динамо” АД – Гоце Делчев. Разкрити са общо 14 линии. Автобусите, микробусите и такситата на територията на общината задоволяват нуждите на населението от транспортни услуги.

ВиК

Полските села на общината се захранват с питейна вода от р. Туфча. Някои от селата – Гърмен и Дебрен, имат и допълнителни самостоятелни водоизточници. Огняново и Марчево се водоснабдяват с минерална вода от Огняновските бани, а с. Дъбница – с помпа от сондаж на река Места.

Планинските села имат собствени водоизточници, от които се водоснабдяват гравитачно с изключение на с. Осиково и с. Скребатно, където водоснабдяването е с помпи.

На територията на община Гърмен няма пречиствателни станции. Водоснабдяването с питейна вода е недостатъчно, особено през лятото, когато повечето села са на режим.

Канализационната мрежа е изградена във всички села. Частично изградена е в селата Скребатно, Рибново, Хвостяне, Долно Дряново, Ореше, Крушево, Лещен.

Цената на водата е 1.06лв./м3

СЪОБЩЕНИЯ, ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ТОПЛОФИКАЦИЯ И ГАЗИФИКАЦИЯ

Съобщения

Във всяко село има пощенска служба. АТЦ са общо 6 – в Рибново, Осиково, Гърмен, Дъбница, Долно и Горно Дряново.

В цялата община, с изключение на много малко места, има покритие на GSM. Тарифата на БТК е 0.07 лв. за импулс.

Интернет-клуб има във всички по-големи села – Гърмен, Дебрен, Долно Дряново, Рибново.

Електроснабдяване

Общината се захранва с ел. енергия с електропроводи високо напрежение 20 kV от подстанция Гоце Делчев.

Във всички села са изградени мрежи с ниско напрежение 220 V.

Топлофикация и газификация

На територията на общината няма изградени съоръжения за топлофикация и газификация.


Вижте по-голяма карта