Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Видин

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН

ScreenHunter 87 Видин, ул. Дунавска 6
094601616
ou_oa@vidin.government.bg
http://www.vidin.government.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3022 кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република България. Географското положение на областта векове наред е благоприятствало развитието й като транспортен, търговски, културен и политически център.

oa_front_smОбласт Видин е входно – изходната врата на Република България за Европа и света. На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. Северната ни граница – река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн.

През областта преминават два транс- европейски коридора – № 4 Крайова /Р. Румъния – Видин – София – Кулата/ и № 7 Рейн- Майн – Дунав.

Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.

По данни на Националния статистически институт към месец декември 2016г. населението на област Видин възлиза на 88 867 жители.

Като цяло област Видин се характеризира със запазен природен потенциал, поради липсата на големи производствени предприятия.

03
Въздух
Източниците на замърсяване на атмосферния въздух на територията на област Видин са промишлеността, горивните инсталации и автомобилния транспорт. Основните промишлени източници са съсредоточени в Община Видин, а в останалите общини замърсяването се дължи основно на бита, при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също и на автотранспорта в общините, през които преминават републикански пътища. Източниците са с локално влияние и без съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

Води
Наличните водни ресурси на територията на областта са формирани от повърхностни и подземни води. Реките Тимок и Дунав са естествена граница с Република Сърбия и Република Румъния. През територията на областта протичат и вътрешните реки Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля и Лом, и техните притоци, характеризиращи се с изразено пролетно пълноводие и стабилно есенно-зимно маловодие.

Най-голям воден басейн е Рабишкото езеро, находящо се в западния край на Предбалкана, непосредствено до пещера „Магурата“. Площта му е около 3,43кв.км. Езерото почти няма водосборен басейн и е безотточно. През 1963г. от западния му край е издигната язовирна стена, с което естественото езеро е превърнато в язовир. Включено е в Рабишката напоителна система като водохранилище, което събира водите на реките Видбол и Арчар.

ScreenHunter 90

 

 

На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи.

Крепост „Баба Вида“ – Крепостта „Баба Вида” е едно от най-запазените средновековни отбранителни съоръжения в България.

Крепостни стени „Калето” – Поради необходимостта от допълнително укрепване на град Видин, който след 1718г. става граничен за Османската империя, за период от 30 години (1690-1720) се изгражда т.нар. „Кале“ – крепостни стени, които са ограждали града от всички страни

Римска крепост „Калето” – Белоградчик – Градежът на крепостта показва най-малко три строителни периода: римски и византийски – от І до VІв., византийски и български – от VІІ до ХІVв., османски – от 1805 до 1837г.

Римска крепост „Кастра Мартис” – Кула – Кастра Мартис е късноримска крепост, чиито останки се намират в центъра на град Кула.

ОБЩИНА ВИДИН

Видин, пл. Бдинци 2
094609416, 094609414
info_center@vidin.bg
 http://vidin.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата и територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове.

Общината включва обширни площи – полета, хълмове и малки горски масиви. Център на общината е Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най – ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30 – 35 метра и топографска повърхност с лек наклон ( 0,5 до 3 – 4 % ) в посока север и североизток.

Град Видин представлява полукръг с ориентация на улици и сгради към реката. По продължение на реката е разположен голям парк с места за отдих и плажове. Разполагането на Видин на това място на брега на р. Дунав е особено благоприятно за развитието му. Не случайно сравняват Видин с входната врата на България.

На брега на р. Дунав е изградена Свободна безмитна зона, разполагаща с модерна закрита складова база от 7 300 кв.м и 3 000 кв.м открити складове, изградена техническа инфраструктура и съвременни телекомуникационни връзки. На трите основни входа на Видин са обособени три промишлени зони – Южна, Западна и Северна.

Наличието на фериботна връзка по реката, преминаването през територията на общината на двата трансевропейски коридори № 4 и № 7 и общите граници с две съседни държави спомагат за създаването на възможности за износ на изделия от местната икономика и на цяла Северозападна България.

От друга страна местоположението на града създава предпоставки и за развитието на вътрешния и международен туризъм, използвайки богатото културно и историческо наследство, с което е известен Видин.

Благоприятното географско положение на общината и добрият транспортен достъп са едни от важните стратегически предимства и конкурентноспособност на региона като цяло. Това може да бъде основа за засилващ си инвестиционен интерес. Общината може и трябва да се намесва активно в инвестиционните инициативи.

От всички елементи на природната среда най – осезателно въздействие върху Общината имат поземлените и водните ресурси и полезните изкопаеми, а най – слабо горските ресурси.

За развитието на земеделието от особено голямо значение е почвеното богатство. В геоложко отношение територията е изградена от алувиални чакълесто – песъчливи и песъчливо – глинести отложения на квартернера, които лежат върху плиоценски глини. Общо почвите в района са със запазена структура и почвено плодородие. Освен почвеното богатство за развитието на селското стопанство от значение са климатичните и водните ресурси.

Дунавската равнина е открита на север и североизток, което допринася за безпрепятствено нахлуване на студени континентални въздушни маси. Климатичните елементи имат ясно изразен умерено континентален характер. Водното пространство на р. Дунав играе важна роля при формирането на микроклимата. Преобладаващи за района са западните и северозападните ветрове.

Сред приоритетите за развитието на община Видин е и развитието на туризма на базата на съществуващите природните дадености, разположението на брега на р. Дунав, както и наличието на богато културно – историческо наследство.

Сред забележителностите в община Видин са: Замъкът Баба Вида; Турски конак Колука; Крепостна стена Калето; Джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу; Кръстатата казарма; Църквата Св. Пантайлемон; Църквата Св. Николай; Църквата Св. Петка; Катедрала Св. В. М. Димитър; Видинската митрополия; Сградата на стопанското епархийско училище; Синагогата и др.


Вижте по-голяма карта