Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Батак

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – Батак

ScreenHunter 2775 Батак, пл. Освобождение 3
035532339, 035532026
museum_batak@abv.bg
 https://museumbatak.com

 

 

 

 

 

 

 

Исторически музей-Батак е създаден през 1956г. с Решение №56 от 24.04.1956г. на ИК на Околийски народен съвет –гр. Пещера. Открит е за посещение на 17 май 1956г. по повод 80-годишнината от Априлската епопея Батак.

Untitled collage (2)В съответствие с българското законодателство: Закон за културното наследство (2009г. последно изменение –Д.В.бр.54 от 15 Юли 2011г.) и Закон за развитие на културата (1999, последно изменение –Д.В.бр.54 от 15 Юли 2011г.) Исторически музей-Батак е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Батак във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светият синод на БПЦ, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Мажоритарен собственик на Исторически музей-Батак е Община Батак, а принципал –Министерство на културата.

Музеят е с официално наименование,печат,седалище и адрес:гр.Батак, пл.”Освобождение №3

Регистриран е в Националния регистър на културните организации към Министерство на културата ,с Удостоверение № 44 (102)/ 06.03.2008г.

Музеят е самостоятелно юридическо лице на делегирана бюджетна издръжка , второстепенен разпоредител с кредити, съгласно Решение №345 / 18.02.2010г на ОбС Батак и Заповед №147 /26.02.2010г. на Кмета на община Батак.

Съгласно Решение №356 /30.03.2010г на ОбС-Батак ИМ-Батак ползва безвъзмездно, управлява и стопанисва за своя сметка имоти, публична-общинска собственост: Сграда на ИМ-Батак (Акт за собственост №109/05.09.2000г), Балинова къща-етнографска експозиция (Акт за собственост №81/ 16.06.2000г и Шарова къща-музейна галерия и библиотека (Акт за собственост №41/03.08.1998г.)

С Решение № 368 /27.05.2010г. Общински съвет Батак е определен законосъобразен Регламент за финансиране на културния институт и реда за управление на публичните финансови средства –бюджетен кредит за функциониране и развитие на културната организация.

Ръководството на Исторически музей- Батак се осъществява:

1. Административно- организационно- от община Батак;

2. Методически- Министерство на културата;

3. Научно- от специализираните научни институти към БАН

Музеят се ръководи от директор, който: представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и чужбина; координира и контролира цялостната дейност на музея.

Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности. За осъществяването на своите основни дейности музеят осъществява следните основни функции: издирване, събиране, документиране, опазване, научно изследване и популяризиране на движими културни ценности. Извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни форуми. Издава научни, научно-популярни и рекламни материали.

ИМ-Батак съхранява във фондовете си десетки хиляди движими културни ценности.

Чрез своите експозиции, постоянни и временни музеят се старае да задоволи потребностите от висококачествен културен продукт според многообразните интереси на многобройната музейна публика. Организира постоянни и временни експозиции като представя различни теми от богатото многообразно наследство в община Батак.

Исторически музей-Батак е културен и образователен център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на богатото културно-историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

В съответствие с тематичния си обхват и формираните фондове структурата на музея включва специализирани отдели и администрация.

Специализирани отдели са:

1. Отдел „Фондове”

2. Отдел „Експозиционен”

3. Отдел „Научни изследвания” с направления: Археология; Българските земи ХV-ХIХ век; Етнография; Нова и най-нова история; Художествено направление

Администрацията включва:

1. Отдел „Административно-стопански и връзки с обществеността.

2. Музейна библиотека

3. Музеен информационен център

ОБЩИНА БАТАК

 Батак, пл. Освобождение 5
 035532260, 035532030
 sekretar_batak.abv.bg
 http://www.batak.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Батак е разположена в Западните Родопи на територия 667 кв. км., представляваща 15% от общата площ на Пазарджишка област. 90% от територията ѝ е заета от гори.

Батак е разположен на 1036 м. надморска височина в долината по двата бряга на Стара река. Заобиколен е от всички страни с хълмове (100-200 м над равнището му), а над тях се издигат върховете на Баташката планина, която на запад граничи с Чепинска река, на юг – с Доспатска река и яз. Доспат, на изток – с река Въча, и на север – с Тракийската низина.

Най – близко се намират Пловдив и Пазарджик. От София се пътува по магистрала Тракия до Пазарджик, а оттам по добре асфалтирани пътища до Батак. Климатът на Батак е умерено континентален. Поради разположението си той е запазен от силни ветрове.

Средната годишна температура е около 10°С. Зимата е сравнително топла. През есенно – зимния сезон преобладават слънчевите дни. Характерно явление в този район е южният вятър, наричан от местното население бял Вятър. Зимата е с обилни снеговалежи до 63 см. в града и до 150 см в балкана. Лятото е прохладно и приятно, благодарение на което Батак и районът му се утвърждават като красив високопланински курорт.

Община Батак е на девето място по население в Пазарджишка област. Броят на жителите й към 1. 03. 2001 г. е 7210. В общинския център Батак живеят 4428 души, което представлява 59% от населението на общината. Гъстотата на населението е 10.1 души на кв. км. Релефът на общината е планински. Средната й надморска височина е 1136 м.

Най – ниската точка е 770 м, а най – високата – връх Баташки Снежник – 2082 м. В югозападната част на Баташката планина се издига връх Сюткя ( 2186 м ). На юг от Батак, освен Баташки Снежник, се извисяват Остри връх ( 1957 м. ) и връх Семерелан (1817 м.). Южно от тези върхове се простира обширната равна местност Беглика, която продължава до прохода Камен дял. Това е една красива местност, през която лъкатуши река Беглишка и дава водите на язовирите Голям Беглик и Беглика.

Почвената покривка в района на община Батак е представена от алувиални, торфено – блатни и ливадни почви. Високопланинската част е заета предимно от канелени горски, светлокафяви и тъмнокафяви горски почви и планинско – ливадни почви, които дават възможност за пасищно животновъдство и отглеждане на картофи.

Природните дадености, богатството и разнообразието на горски масиви са предпоставка за съществуването на добри дивечови запаси – сърни, глигани, елени, диви кози, мечки, вълци, лисици. От дребните бозайници се срещат зайци, таралежи, катерици, от пернатите – врани, яребици, глухари, гълъби, дроздове, а около водните площи – диви патици и гъски.

  На територията на община Батак се намират два резервата – Дупката (под егидата на ЮНЕСКО), и Беглика, с обща площ 2653 ха. Обособени са 10 защитени местности с обща площ 1850.4 ха. Най – голяма е Баташки Снежник – 1054 ха. В общината се намира и Фотенският водопад – природна забележителност с площ от 12.1 ха. Горите в Баташката община заемат 57815.3 ха от територията и.

Природните дадености (ненарушена природна среда, разнообразен ландшафт, наличие на резервати, природни забележителности, водни ресурси, разнообразна флора и фауна) и самото местоположение на Батак са идеални условия за развитието на ловен, риболовен, селски, високопланински и хобитуризъм, както и за зимни и водни спортове. Напоследък се практикува и фотолов.

Инфраструктура на образованието в община Батак:
Целодневни ОДЗ – 4
Основни училища (I-VIII клас) – 1
СОУ (XI-XII клас) – 2
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване – 1
Общежития – 1
Общо – 9

Училищната мрежа в община Батак е съобразена с икономическата инфраструктура. Съществуват Техникум по горско стопанство и дърводобив и две средни общообразователни училища. В техникума са застъпени специалностите механизация на горското стопанство, горско стопанство, вътрешна архитектура, мебелно производство.


Вижте по-голяма карта