община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОП ТРЪНСКА ГОРА

ScreenHunter 2779  гр. Трън, пл. Владо Тричков 1
077319616
obshtina_tran@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП „Трънска гора” е създадено с Решение № 132 на Общинския съвет Трън от 17.12.2008г., с предмет на дейност управление, ползване, възпроизводство, опазване и други дейности, свързани с управлението на горските територии, собственост на община Трън.

 

ОП „ Трънска гора” осъществява следните дейности:
1.    Управление на горските територии, собственост на община Трън в съответствие с действащият Горскостопански план на Община Трън;
2.    Ползване на дървесина от общинските горски територии  като самостоятелно организира и изпълнява дейностите по добив и  реализация, и/или при условията и реда, определени с  Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ;
3.    Залесяване и защита на горските територии от ерозия и порои;
4.    Защита от болести, вредители и пожари на горските територии на община Трън;
5.    Опазване на горските територии на община Трън;
6.    Други дейности, свързани с управлението на горските територии, собственост на община Трън.
Чл.8. Структурата на ОП „Трънска гора” се определя както следва:
1.    Директор на ОП „Трънска гора”;
2.    Зам.директор – 1бр.;
3.    Главен лесничей – 2 бр.;
4.    Техник-лесничей – 10 бр.;
5.    Главен счетоводител – 1 бр.;
6.    Касиер-домакин – 1 бр.;
7.    Шофьор – 1 бр.;
8.    Изпълнител – хигиенист – 1 бр.;
Чл.9. Щатното разписание на ОП „Трънска гора” се утвърждава ежегодно от кмета на общината в рамките на определената численост от общинския съвет.
Чл. 10. Управлението на ОП „Трънска гора” се осъществява от директор, назначен от кмета на общината по договор за управление, след провеждане на събеседване.
Чл.11.(1) Директорът на ОП „Трънска гора” има следните права и задължения:
1.    Планира, контролира и организира цялостната дейност на предприятието;
2.    Съставя Правилник за вътрешния ред и Вътрешни правила за организация на работната заплата в предприятието, които се утвърждават от кмета на общината;
3.    Организира контрола за финансово – счетоводната дисциплина и използването на финансовите и материалните ресурси;
4.    Отговаря за изпълнението на приходите, определени с годишния бюджет на общината:
5.    Урежда трудово – правните отношения с членовете на колектива в съответствие с Кодекса на труда, след съгласуване с кмета на общината.
6.    Издава заповеди в съответствие с правомощията си, предвидени в нормативните актове.
7.    Налага наказания на служителите на ОП  „Трънска гора”
8.    Осъществява и други права и задължения, произтичащи от нормативни актове.
(2) Дейността на ОП  „Трънска гора” се осъществява от служители, работещи по трудово правоотношение.
1.      Служителите на ОП „Трънска гора” изпълняват служебните си задължения в съответствие с Кодекса на труда, Правилник за вътрешния трудов ред на ОП „Трънска гора” и длъжностните си характеристики, утвърдени от директора на ОП „Трънска гора”.
2.     Служителите на ОП  „Трънска гора” се назначават и се освобождават от директора на ОП „Трънска гора.
(3)  ОП  „Трънска гора” осъществява дейността си въз основа на изготвен и утвърден с решение на Общински  съвет Трън Годишен план.
(4) Дълготрайните активи, предоставени на ОП „Трънска гора”, не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки, сключвани от директора на предприятието.