община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА ВЕТОВО

 Ветово, ул. Трети март 2
 081612253, 0894691312, 081612871
vetovo@abv.bg
 http://vetovo.com

 

 

 

 

 

 

 

Община Ветово е разположена в Североизточна България, на 40 км. от Русе и 35 км. от Разград. Тя граничи с общините Русе, Иваново, Цар Калоян, Кубрат, Разград. Територията на Община Ветово обхваща част от Дунавската хълмиста равнина. Заема западната част от Лудогорието и западните склонове на разградските височини.

Untitled collage (6)Надморската височина в общината варира от 134 до 300м. Общият наклон на територията е югоизток – северозапад През територията на Община Ветово протичат реките Бели Лом и Топчийска Тези реки имат ограничено предимно локално значение.

Общата площ на общината е 352 515 дка., населението е 18 000 жители. Географското положение и природни дадености, териториалния обхват, изградената инфраструктура, равнището на заетост и безработица, инвестиционната активност оформят облика на Община Ветово и оформят бъдещата насока за развитието й.

Община Ветово исторически се е формирала като център на мултиетнически култури. Тя е типичен район с концентрация на етнически малцинства. Това налага разработването на дългосрочна политика за приобщаването на малцинствата към икономическите и социални процеси протичащи в общината, с цел избягване на момента на дефиниране на групово, деструктивно поведение Община Ветово.

Етническият състав на населението позволява подготовката и провеждането на дългосрочна политика на интегриране на етносите, която би имала и превантивна роля срещу нарастване на бъдещи етнически разслоения в общината.

Според климатичното райониране Община Ветово попада в областта на умереноконтиненталния климат. Той се формира под влияние на океанските въздушни маси на умерените ширини, нахлуващи от северозапад и континенталните въздушни маси от североизток.

Релефните особености са от съществено значение за оформяне на ветровия режим на територията. В отделните части на Общината преобладават различни ветрове на северозапад – североизточни и югозападни, на югоизток – югозападни и югоизточни.

Почвите на територията на общината са от клас черноземни, клас наносни, клас сиви горски / алувиални, алувиално – ливадни /. Благоприятните водни, въздушни и топлинни свойства правят черноземните и алувиално – ливадните почви едни от най – предпочитаните за земеделие. Те са подходящи за почти всички земеделски култури.

Водният ресурс на Община Ветово се базира на реките Бели Лом и Тополница, които се характеризират с предимно ограничено локално значение. През територията на Общината протичат подпочвени реки, което дава възможност за направата на дълбоко-сондажни кладенци Кайнака в град Ветово, и сондажни кладенци в местността Курторман между градовете Ветово и Глождево.

Районът на Община Ветово богат на полезни изкопаеми, като с най – голямо стратегическо и икономическо значение с находищата на каолин и кварцов пясък.

Според проучвания, извършени от експедиция на БАН през1975-1976 г., Община Ветово представлява богат исторически материал за археологическо наследство. От направените проучвания става ясно, че на територията на Общината е съществувал живот от дълбока древност. Доказателство за това са откритите исторически паметници:

В гр. Ветово – палеолитно находище Черна пещера – Тракийско антично и средновековно селище в местността Кадийца на десния бряг на река Лом; късно антично средновековно селище от Втората българска държава, скална църква на 4км от града.

На територията на гр. Сеново са открити антична крепост Сиври канара – малко укрепление между Сеново и с. Дряновец, голям скален масив с 21 скални килии, църква, оформена с ниши, отвори прозорци, рисунки.

В западна посока, на 60 км. от Глоджево, са открити 60 могили с Тракийски произход. В околностите на с. Кривня, на 5 км. северозападна посока, се намира крепостта Синград, от която са сравнително добре запазени част от стените. Установено е и старо селище от керамика от Римско и Византийско време.

Интерес от археологическа гледна точка представляват и скалните манастири в местността Срещу чекърца. В с. Писанец – скални килии на 3 км. югоизточно в скален масив на север от Малко градище; скална килия на 1 – 2 км югоизточно от селото в Хайдушката пещера; скална килия на 3600 м. югозападно от селото на левия бряг на Бели Лом Камберска чука; скални килии на левия бряг на Бели Лом в местността Валийца, скална църква и скална килия в местност Манастира, селищна могила на 5 км. северно от левия бряг на река Бели Лом.

Защитени територии според Закона за защитените територии или Закона за защита на природата на територията на Община Ветово са:
– Природен резерват Бели Лом. Разположен е по поречието на река Бели Лом, югоизточно от Ветово, в местността Голямата Курия.
– Природен парк Русенски Лом. Обявен е за защитена територия през 1970 г. Обхваща поречията на река Русенски Лом – последен десен приток на река Дунав и притоците и между селата Сваленик, Кошов, Писанец и Иваново. Богатото биологично разнообразие, ландшафт, и уникалното културно – историческо наследство превръщат парка в притегателен център за развитието на вътрешен и международен туризъм.
– Природна забележителност Рибарниците при Ветово. Разположени са по поречието на река Бели Лом, в землището на Ветово. Предназначени за запазване местообитанията на червения ангънч.

На територията на Общината има разкрити девет лекарски практики, като заети са шест. По проект Преструктуриране на здравния сектор, компонент Първична здравна помощ, лекарските практики получават безвъзмездно оборудване от световната банка. Сградният фонд на лекарските практики е в добро състояние.

Кмет

МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД

ПРАВОМОЩИЯ

Кметът на общината осъществява функциите си предвидени по ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 41, ал. 1 от същия закон, като:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочни програми;
7. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, по чл. 46, ал.1 от ЗМСМА, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените органи-зации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и чужбина;
11. Организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
12. Подписва одобрените от Общинския съвет общи и подробни градоустройствени планове, организира тяхното изпълнение и прилагане, одобрява техни изменения и допълнения;
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние и орган по настойничество и попечителство. Той може да възлага тази функции с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;
15. Осъществява правомощията си по придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
16. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС по чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител;
17. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.73, ал.4 от Закона за държавния служител, независимо от заеманата длъжност;
18. Приравнява нови длъжности на тези включени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, съгласно Наредба приета от Министъра на държавната администрация и Министъра на финансите по чл. 2, ал.5 от ЗДС;
19. Утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на държавните служители в общинската администрация, съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за държавния служител, както и длъжностните характеристики на служителите по трудово правоотношение;
20. Представлява Община Ветово пред физически и юридически лица и пред съдебните институции.

В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди.

В случаите, определени от закона, Кметът на общината изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.


Вижте по-голяма карта