община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ScreenHunter 2594  Велико Търново, пл. Център 2
 062600464, 062600839
Governor.veliko.tarnovo@gmail.com
 http://www.vt.government.bg

 

 

 

 

 

 

 

Област Велико Търново представлява уникално съчетание на богато културно-историческо наследство и красива природа.

downloadАдминистративният център на областта гр. Велико Търново е бил столица на Средновековната българска държава. Да се говори за Велико Търново без пристрастие е невъзможно. Българският народ е черпил от него и ще черпи духовни ценности. Във Велико Търново всеки камък е история.

Редом с това област Велико Търново живее с пулса на своето съвремие. Днес чрез създаване на климат за инвестиции, работа по нови програми, бизнес-планове, инфраструктурни проекти се цели постепенно, но невъзвратимо да се превърне в област от европейски тип, с устойчиво развитие, отговарящо на развитието на всички региони от страните на Европейския съюз.

Област Велико Търново работи за постигане на устойчиво и балансирано развитие, чрез разгръщането на съвременни и високоефективни форми на международен туризъм и на високи технологии в промишлеността, при активно привличане на местни и чуждестранни инвестиции с оглед подобряването на жизнения стандарт на жителите на областта и приобщаването й към страните членки на Европейския съюз.

AДМИНИСТРАТИВНО УСТРОЙСТВО

Република България е разделена на 28 административно-териториални единици, наречени области. Една от тях е област с административен център гр. Велико Търново. Областта се управлява от назначен от Министър-Председателя Областен управител, подпомаган в дейността си от областна администрация. Областният управител провежда държавната политика на регионално и местно ниво.

Областта е разделена на 10 общини, които упражняват местната власт и местното самоуправление.

Тези общини са: Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол.

ИКОНОМИКА

Област Велико Търново е част от Северен Централен район за планиране, един от 6-те района за планиране и целенасочено въздействие в Република България според Закона за регионално развитие, формирани въз основа на географското им разположение, икономическото им развитие, броя на населението и перспективите за развитие. В областта активно се работи за преодоляване на вътрешните и междурегионалните различия в района и ускоряване на процеса на социална и икономическа обвързаност на Северен Централен район за планиране с регионите от Европейския съюз. Развитието на област Велико Търново има за цел постигане на динамично, устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез осигуряване на равни възможности за развитие на всички области от икономиката, по-висок жизнен стандарт и доближаване до стандартите на регионите от Европейския съюз.

Предимствата на региона, изразени в:

благоприятното географско и транспортно положение,
отличната информационна и комуникационна инфраструктура,
висококвалифицирана работна ръка,
разнообразие в икономическите отрасли,
стабилна корпоративна и финансова политика,
нарастващ интерес за инвестиране от чуждестранни предприемачи,
добра институционална структура
Активното участие на всички заинтересовани страни – общини, бизнес, неправителствени организации са добра предпоставка за привличане на нови инвестиции и постигане на ускорено и устойчиво икономическо развитие. Те могат да бъдат постигнати чрез сътрудничество със структурите на централната власт. Инвестициите от своя страна ще станат гаранция за нарастване равнището и на социално-икономическото развитие на областта от там и достигане на по-висок жизнен стандарт и доближаване до стандартите на региона до тези на Европейския съюз.

Икономиката на областта се характеризира с многоотрасловост и наличие на традиционни производства. Подобряването на бизнес климата и постигането на по-голяма гъвкавост на фирмите от областта, стремящи се да отговорят на високите европейски и международни изисквания за качество на продукцията, определят стабилността и устойчивостта на икономическото развитие през последните няколко години.

Промишлеността е основен структороопределящ отрасъл за местната икономика с водещо значение по редица показатели. Структурата на промишлеността е разнообразна, което е добра предпоставка за икономически растеж чрез коопериране и заздравяване на междусекторните връзки на отраслите вътре и вън от областта.

В структурата на икономиката с най-голям принос в нетните приходи от продажби имат следните подсектори “Търговия и ремонтни дейности”, “Преработваща промишленост” и “Транспорт, съобщения и електро и газоразпределение”. От общините на територията на област Велико Търново най-голям дял от реализираните нетни приходи осигурява община Велико Търново, следвана от другите две големи общини – Горна Оряховица и Свищов.

Инвестиции
Настъпилите структурни промени в икономиката и установяването на пазарни отношения влияят положително върху инвестиционната активност на стопанските субекти в областта. През последните няколко години най-много са направените инвестиции в отраслите: “Търговия и ремонт”, ”Преработваща промишленост”, “Транспорт и съобщения” както и ”Електроенергия, газ и вода”. Основно средствата са насочени към придобиване на дълготрайни материални активи – машини, оборудване и транспортни средства, земя, сгради и строителни съоръжения. Подобрената бизнес среда е важен фактор за привличане на чуждестранни инвестиции. Инвестициите се очертават като най-динамичния фактор, влияещ върху икономическия растеж и регионалната конкурентоспособност

Наети лица

Най-голям брой наети лица се наблюдават в преработващата индустрия. На следващо място се нарежда “Търговия и ремонт”, следвана от “Транспорт и съобщения”. В общата структура на наетите лица с най-голям дял е община Велико Търново, следвана от общините Горна Оряховица и Свищов. Най-малък брой наети лица има в малките общини – Златарица и Сухиндол.

Селското стопанство е един от приоритетните отрасли, имащ традиционно важно място за икономиката както на национално, така и на регионално равнище. Растениевъдството като основен подотрасъл е широко застъпено в нашата област, а това оказва благоприятно влияние и върху другата съставна част на този бранш – животновъдството. Обработваемата земя на областта е едно от богатствата, които следва да бъдат грижливо съхранявани и целево използвани за бъдещото развитие. Характерно за обработваемата земя е изключителното й разнообразие и високото качество. Безспорно най-голям дял от обработваемите земи заемат зърнените и техническите култури. Добри възможности за развитие имат отглеждането на трайни, овощни и лозови насаждения, както и зеленчукопроизводството. Отглеждането на билки, етерично маслени култури и гъби, за което съществуват изключително благоприятни условия, е поредното предизвикателство пред местните стопани, което се утвърждава и развива в нашата област. Преобладаващият начин на отглеждане на животни е в личните стопанства, но се налага и фермерският начин на животновъдство.

Великотърновска област предлага отлични възможности за туризъм: забележителни природни дадености; исторически и културни паметници и музеи; уникални архитектурни обекти; много манастири; причудлив релеф; умерен климат; екологично чисти райони; минерални извори, ловни стопанства. В областта се намират над 140 паметника на културата с национално значение, които са 15% от всички в страната. 67% от тях са разположени в община Велико Търново. Административният център град Велико Търново е бил столица на средновековната Българска държава. Спомен от това време са крепостите Царевец и Трапезица, величието на които е подчертано с единствения на Балканския полуостров аудио–визуален спектакъл “Царевград Търнов – звук и светлина”. Двата международни фолклорни фестивала, които се провеждат през май и юли всяка година, събират във Велико Търново музиканти, певци и танцьори от цял свят. Съхранената околна среда, както и екологично чистото селскостопанско производство дават възможност за развитие на една от най-атрактивните форми на туризъм у нас „селски туризъм“ и „екотуризъм”. В областния център съществуват и съвременни условия за провеждането на конференции, семинари и конгреси. Горският фонд, разположен в планинската и полупланинска част на областта, е съхранил голямо разнообразие от дивеч. Това съчетание от гори и дивеч от своя страна създава условия за развитието на ловния туризъм, който има добри традиции в областта. Няколкото винарски центъра в областта (Лясковец, Сухиндол, Карайсен) привличат и привържениците на т.нар. “винен” туризъм. В гр. Лясковец бе учреден Музей на градинарството и лозарството, където в автентична обстановка се предлага дегустация на вина от винарски изби от региона.

 

Център за административно обслужване

Административното обслужване в Областна администрация Велико Търново се осъществява чрез Центъра за административно обслужване, който е част от общата администрация на Областна администрация Велико Търново, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”. Потребителите на административни услуги могат да подават заявления, да получават документи, да искат и получават информация за предоставяните услуги, консултация и помощ за необходимите действия, които трябва да предприемат за получаване на услугите на телефон 062/600 839 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в стая 201 – “Център за административно обслужване”. За гражданите и юридическите лица е създадена възможност да избират както начина на подаване на заявлението /лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път или чрез устно заявяване/, така и начина на получаване на документа /лично, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път/. Електронното заявяване на услуги № 1972 „Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги“, № 1979 „Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността“, № 1963 „Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост“ и № 1978 „Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”“ може да се извършва чрез Системата за сигурно електронно връчване през Единен портал за достъп до Електронни административни услуги. Заявление за извършване на електронни услуги може да се подава и по електронна поща, ако е подписано с КЕП, чрез Системата за електронен обмен на съобщения и чрез Системата за сигурно електронно връчване. Електронни документи могат да бъдат изпращани до администрацията на официалната ни електронна поща, а именно: governor@velikotarnovo.government.bg

Предоставя се възможност за свободно и удобно ползване на информация и формуляри за административните услуги от интернет страницата на Областен управител Велико Търново. Заявленията за предоставяните от Областна администрация Велико Търново електронни услуги са достъпни в Единен портал за достъп до Електронни административни услуги. За потребителите на административни услуги е създадена възможност да заплащат административните услуги на място /в касата на администрацията/, по банков път или чрез ПОС терминал в центъра за административно обслужване. Администрацията служебно събира и прилага към преписките всички документи, касаещи услугата, издавани или съхранявани от Областна администрация, както и документи от други администрации, необходими на потребителите на административни услуги, съгласно Списък на издавани от Областна администрация Велико Търново документи, които се осигуряват служебно от администрацията, както и на документи, служебно осигурявани от други администрации, необходими за предоставяне на административни услуги. Областна администрация Велико Търново приема заявления за административни услуги, предоставяни от други административни органи, а именно: за услуга № 2318 „Приемане и разглеждане на молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления“, предоставяна от Министерство на правосъдието.

Гражданите и юридическите лица могат да подават и заявления за комплексно административно обслужване за предоставяне на административни услуги. Комплексното административно обслужване е такова обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи, първични администратори на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. При осъществяване на административното обслужване администрацията се ръководи от принципите, установени в закона за администрацията и в административно-процесуалния кодекс.

Областен управител няма горестоящ административен орган, който да осъществява контрол върху дейността му. Предложения, сигнали и жалби може да се подават в Центъра за административно обслужване, чрез и-мейла на администрацията и по пощата.. Предложения и сигнали може да се подават и в нарочно поставена кутия на входа на административната сграда.

Актовете и действията на Областен управител подлежат на обжалване пред Административен съд – Велико Търново. Жалба се подава чрез административния орган. Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Осигурено е обслужване плащането на такси за административни услуги с банкови карти чрез реален ПОС терминал. В центъра за административно обслужване е поставено ПОС терминално устройство, посредством което е възможно заплащане с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. За картови плащания към бюджетни организации, физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси, съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

 

 

Областен Управител:

инж. Георги Гугучков

Роден на 31.01.1959 г.

Месторождение: гр. Лясковец, област Велико Търново.

За контакт:
Приемен ден: всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 до 16:00 часа

Телефон: 062 600464

Електронна поща :

governor@velikotarnovo.government.bg