община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ScreenHunter 3367 София, бул. Христо Ботев 55
098511512
iag@iag.bg
 http://www.iag.bg

 

 

 

 

 

 

Изпълнителна агенция по горите | Основни дейности

Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със седалище София.

Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от министъра на земеделието и храните след съгласуване с министър-председателя.

Изпълнителният директор осъществява правомощията си пряко и чрез регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията.

При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителния директор и главния секретар.

Договорът със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от изпълнителния директор на агенцията след съгласуване с министъра на земеделието и храните.

Структура, функции и организация на работата на агенцията

Агенцията е структурирана в дирекция „Вътрешен одит“, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, три дирекции на обща администрация и пет дирекции на специализирана администрация.

Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията, като отговаря за:

1. административното и правното обслужване;

2. планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

3. дейността по управление на човешките ресурси.

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия на агенцията, свързани с финансовата й дейност.

Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Дирекцията осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към изпълнителния директор на агенцията, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията.

Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи.

Общата администрация е организирана в три дирекции:

1. дирекция „Финансово-стопански дейности“;

2. дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“;

3. дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността“.

Специализираната администрация е организирана в пет дирекции:

1. дирекция „Промени в горските територии“;

2. дирекция „Гори и лесовъдски дейности“;

3. дирекция „Опазване на горите“;

4. дирекция „Ловно стопанство“;

5. дирекция „Проекти и международни дейности“.

Изпълнителна агенция по горите

Длъжност: Изпълнителен директор

Име: Мирослав Маринов

Телефон: 0298511503

Вътрешен: 503

Електронна поща: m.marinov@iag.bg

Длъжност: Зам. изп. директор

Име: Росен Попсавов

Телефон: 0298511509

Вътрешен: 509

Електронна поща: popsavov@iag.bg

Длъжност: Главен секретар

Име: Илиан Точев

Телефон: 0298511504

Вътрешен: 504

Електронна поща: tochev@iag.bg

Длъжност: Финансов контрольор

Име: Веска Делчева

Телефон: 0298511557

Вътрешен: 557

Електронна поща: vdelcheva@iag.bg

Длъжност: Служ. по сиг. на информацията

Име: Димитър Баталов

Телефон:

Вътрешен:

Електронна поща: dbatalov@iag.bg

Дирекция „Звено „Вътрешен одит““:

Длъжност: Ръководител звено

Име: Благовеста Лалова

Телефон: 029045351

Вътрешен:

Електронна поща: blalova@iag.bg

Отдели

Служители в дирекцията: 2

Дирекция „Финансово-стопански дейности“:

Длъжност: Директор дирекция

Име: Валерий Павлов

Телефон: 0298511559

Вътрешен: 559

Електронна поща: v.pavlov@iag.bg

Отдели

Счетоводство и управление на собствеността

Бюджет

Служители в дирекцията: 13